Thursday, May 22, 2014

ศัพท์สอบเข้า entrance 2,192 คำ: ศึกษาประโยคตัวอย่าง 501 - 1000

วิธีใช้
  1. ดับเบิ้ลคลิกคำศัพท์ที่ต้องการศึกษา
  2.  คลิก Definition, 
  3.  ถ้าศัพท์ตัวนั้นมีหลายความหมาย ก็คลิกความหมายที่ต้องการ, ความหมายส่วนใหญ่จะมีประโยคตัวอย่างให้ศึกษา
  4. คลิกไอคอนรูปลำโพง เพื่อฟังเสียงอ่านคำศัพท์
501 accidental โดยบังเอิญ, โดยไม่ได้ตั้งใจ
502 archaeology โบราณคดี (brit.)
503 break ทำแตก , หัก
504 clothe สวมเสื้อผ้า, แต่งตัว
505 contemptuous น่าดูถูก,เหยียดหยามผู้อื่น,แสดงการดูหมิ่น
506 demonstration การสาธิต, การเดินขบวน, การทดลอง
507 drain ถ่ายน้ำ, ระบายน้ำ
508 evidence หลักฐาน , เห็นชัดแจ้ง
509 forecast พยากรณ์
510 hazardous เสี่ยงโชค, เต็มไปด้วยอันตราย
511 infant ทารก
512 levy การชักส่วน, การเกณฑ์, การเก็บภาษี
513 money เงินตรา
514 owe เป็นหนี้
515 pressure ความกดดัน
516 recommend แนะนำ,ชี้แนะ,เสนอแนะ
517 salary เงินเดือน
518 species ชนิดของสกุลพืช,จำพวก
519 swollen บวม, กริยาช่อง 3
520 unionist นักลัทธิร่วมกัน,สมาชิกสหภาพแรงงาน
521 accommodation ที่พัก, สิ่งอำนวยความสะดวก, อาหารและที่พัก
522 architecture สถาปัตยกรรม
523 break down ล้มเหลว,ล้มเจ็บลง
524 clothes เสื้อผ้า
525 contend ต่อสู้ , ชิงชัย,ยีนยัน,โต้เถียง
526 denounce ประณาม
527 dramatic น่าทึ่ง, ตื่นเต้นเร้าใจ, เกี่ยวกับการละคร
528 evil ชั่วร้าย
529 foreigner ชาวต่างประเทศ
530 headline หัวเรื่อง, หัวข่าว, ข่าวพาดหัว
531 infer ลงความเห็น, สรุป, อนุมาน
532 liable ซึ่งรับผิดชอบตามกฎหมาย, โน้มเอียง, โน้มน้าว
533 monitor ดูแล, จอภาพ
534 own เป็นเจ้าของ
535 presume สมมติฐาน,เชื่อว่าเป็นจริง,อนุมาน
536 reconstruction การประกอบใหม่,การสร้างใหม่,การฟื้นฟู
537 sample ตัวอย่าง,ของลอง
538 specification รายละเอียด,การเจาะจง
539 sympathetic เห็นใจ,เข้าข้าง,เห็นด้วย
540 untidy ไม่เป็นระเบียบ,ไม่เรียบร้อย
541 accompany มากับ,ร่วมกัน,เป็นเพื่อน, เคลียคลอ
542 arduous ยากลำบาก, ตรากตรำ
543 break out เกิดขึ้น
544 clue ร่อยรอย , เงื่อนไข
545 contestant ผู้แข่งขัน
546 deny ปฏิเสธ
547 draught ความแห้งแล้ง
548 evolution วิวัฒนาการ,ความก้าวหน้า
549 formal เป็นพิธีการ, เป็นทางการ
550 headquarters สำนักงานใหญ่
551 infiltrate แทรกซึม
552 license ใบอนุญาต, การอนุญาต
553 monomania การครุ่นคิดเรื่องเดียว
554 package หีบ , บรรจุหีบ,ห่อ,มัด
555 prevail ได้ชัยชนะ,มีอยู่ทั่วไป,เป็นต่อ,ทนทาน
556 record บันทึก,ประวัติ,จานเสียง
557 sarcastic เสียดสี,ถากถาง,เหน็บแนม
558 specimen ตัวอย่าง,แบบอย่าง,อุทาหรณ์
559 symptom อาการ,เครื่องชี้บอก
560 upheaval การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดปัญหา,การยกขึ้น,กลียุค
561 accomplice ผู้สมรู้ร่วมคิด,ผู้เกี่ยวข้อง,ผู้สมคบ
562 area พื้นที่ , บริเวณ
563 breath ลมหายใจ
564 clump กลุ่ม , ก้อน
565 continual ต่อเนื่อง, เรื่อยๆ, ไม่หยุด
566 deodorant ยาดับกลิ่น
567 drawback อุปสรรค
568 evolve ค่อยๆเจริญขึ้น,วิวัฒน์
569 former ก่อน, แต่ก่อน, อันก่อน
570 healthy สุขภาพดี
571 inflation เงินเฟ้อ
572 lichen เห็ดราที่ขึ้นตามต้นไม้หรือก้อนหิน, ตะไคร่
573 monster อสุรกาย, สัตว์ประหลาด, สัตว์ประหลาดในนิยาย
574 page หน้าหนังสือ,เด็กรับใช้ที่เป็นชาย,มหาดเล็ก
575 prevalent เป็นที่แพร่หลาย,ซึ่งมีอยู่ดาษดื่น,มีมากกว่า
576 recover กู้,คืนสภาพ,ฟื้น
577 satisfaction ความพอใจ,การทำให้พอใจ
578 spectacle ภาพที่น่าตื่นเต้น,การแสดงต่อหน้าสาธารณชน,การแสดง
579 system ระบบ,แผนการ,วิธี,ระเบียบ,หลักการ
580 upset พ่ายแพ้อย่างคาดไม่ถึง,การพลิกคว่ำ,หก,ก่อกวน
581 accomplish ทำสำเร็จ, บรรลุผล,สัมฤทธิ์ผล
582 argue โต้เถียง
583 breed ผสมพันธุ์
584 clumsy งุ่มง่าม , เซ่อซ่า
585 continue ดำเนินต่อไป
586 depart จากไป
587 drill เจาะ,การฝึกฝน,แบบฝึก
588 exactly อย่างแน่นอน
589 formidable อย่างน่ากลัว
590 heap กอง
591 inflict ก่อความทุกข์, ลงโทษ, ทำโทษ
592 lifespan ช่วงชีวิต, ระยะยาวแห่งชีวิต, ช่วงอายุ
593 monstrous ใหญ่โต, ผิดธรรมชาติ
594 pale ซีด , จาง
595 prevent ป้องกัน
596 recreation การหาความบันเทิง,การพักผ่อนหย่อนใจ,นันทนาการ
597 satisfy ทำให้พอใจ,สนองความพอใจ
598 spectacular การแสดงที่น่าตื่นเต้น,น่าดู,ประทับใจ
599 tack ตะปู,หมุด,การปฏิบัติ,การพูด,นโยบาย
600 up-to-date ทันสมัย,ปัจจุบัน
601 accordingly ตามนั้น,เช่นนั้น,ดังนั้น,ต้องกัน
602 arid กันดาร , แห้งแล้ง
603 brick อิฐ
604 cluster กลุ่ม , กระจุก
605 contract สัญญา
606 department แผนก
607 drown จมน้ำ
608 exaggerate พูดเกินความจริง,พูดโอ้อวด
609 formulate กฎเกณฑ์
610 heaven ท้องฟ้า, สวรรค์
611 influence อิทธิพล
612 lift ยก , เงย
613 mood อารมณ์, ความรู้สึก, ใจคอ
614 panic ตกใจ,อลหม่าน,อกสั่นขวัญหาย
615 previous ก่อน , แต่ก่อน
616 reduce ทำให้น้อยลง,ลด,ย่อ
617 saturate ทำให้อิ่มตัว, ทำให้โชก
618 spectator ผู้ชม,ผู้ดู,ผู้สังเกต,ผู้ดูเหตุการณ์
619 tact ไหวพริบ,การรู้จักกาลเทศะ
620 upward ทางเหนือขึ้นไป,ขึ้นไประดับสูงกว่า
621 account บัญชี,นับ,บันทึก
622 armament อาวุธยุทโธปกรณ์
623 bridge สะพาน
624 coarse หยาบ , โลน
625 contradiction ความขัดแย้ง
626 departure การออกเดินทาง
627 due ถึงกำหนด,ที่ค้างชำระ,เหมาะสม
628 examine ตรวจสอบ,สอบสวน
629 fortunate โชคดี
630 hectare พื้นที่ขนาดหมื่นตารางเมตร, ร้อยเอเคอร์
631 inform แจ้งให้ทราบ
632 light เบาบาง, แสงสว่าง
633 moral ศีลธรรม
634 paralyze เป็นอัมพาต,ทำให้อัมพาต
635 prey เหยื่อ
636 refine กลั่น,ซัก,ฟอก
637 scalp หนังหัวคน,หนังหัวสัตว์
638 speed ความเร็ว,เร่ง,เร่งความเร็ว
639 tailor ช่างตัดเสื้อ
640 urban เกี่ยวกับเมือง,ในเมือง,วิถีชีวิตในนคร
641 accumulate เก็บสะสม,พอกพูน
642 armpit รักแร้
643 brief สรุป, ย่อความ,สั้นๆ
644 coastal ชายฝั่ง
645 contradictory ที่ขัดแย้งกัน
646 depend พึ่ง, อาศัย
647 dull น่าเบื่อ , โง่
648 example ตัวอย่าง
649 fragment ส่วนที่แตกออก
650 hectic วุ่นวาย , ตื่อเต้น
651 information ข่าวคราว , สารสนเทศ
652 likelihood มีท่าทางว่า , น่าจะ
653 mortality ความตาย
654 parasol ร่มกันแดดเล็ก ๆ หรือเขาของสตรี
655 price ราคา
656 reflect สะท้อนกลับ,ส่องกลับ,สะท้อนภาพให้เห็น
657 scarce ขาดแคลน,ไม่เพียงพอ,หายาก
658 spell สะกดตัวอักษร
659 target เป้าหมาย
660 urge กระตุ้น,เร่ง,แนะนำ,ผลักดัน
661 accuracy ความถูกต้องแน่นอน, ความแม่นยำ
662 arouse กระตุ้น
663 brighten ทำให้สว่าง
664 coherent ติดต่อกันได้ , เชื่อมโยงกัน
665 contrary ตรงข้าม, เป็นมุมฉาก
666 dependent ขึ้นอยู่กับ, พึ่งพาอาศัย
667 duplicate ทำซ้ำ,สำเนา,ฉบับเทียบ
668 excavate เจาะ, ขุด, ขุดอุโมงค์
669 fragrant กลิ่นหอม
670 heed เอาใจใส่ , ระวัง
671 infrequent บางครั้ง , น้อยครั้ง, นานครั้ง
672 likely เป็นไปได้
673 motion การเคลื่อนไหว
674 parliament รัฐสภา
675 pride ความภูมิใจ
676 reform ปฏิรูป,เปลี่ยนรูป,ปรับปรุง
677 scare ทำให้ตกใจ,ทำให้ตกอกตกใจ
678 spend ใช้เงิน,ใช้เวลา,ใช้หมด,ถลุง
679 task งาน,ภาระหน้าที่,เรื่องที่ยาก,งานหนัก
680 urgent ที่จำเป็นเร่งด่วน,อย่างรีบด่วน
681 accurate ถูกต้อง, แน่นอน, แม่นยำ
682 arrange จัด , ตระเตรียม
683 brilliant หลักแหลม,สุกใส,แวววาว
684 cohesive เป็นอันหนึ่งอันเดียว
685 contribute ให้เงินช่วยเหลือ, สนับสนุน, มีส่วนทำให้
686 deplete ทำให้หมด, บรรเทา, ใช้หมด
687 durable ทนทาน, ใช้ทน, ยั่งยืน
688 exception ข้อยกเว้น,กรณีพิเศษ
689 frame กรอบ , โครง
690 height ความสูง
691 infringe ละเมิด, ฝ่าฝืน, ล่วงล้ำ
692 lime ปูนขาว , หินปูน
693 motivate แรงกระตุ้น
694 part ส่วน,แบ่งแยก,ข้าง,บท
695 primitive โบราณ,แรกเริ่ม,สมัยแรก,หยาบ
696 refund การคืนเงินให้,ชำระกลับ,ชดใช้
697 scatter กระจัดกระจาย,ทำให้กระเจิง
698 spent กริยาช่อง 2 และ 3 ใช้จนหมด,หมดแรง
699 taste รสชาติ,รสนิยม,ความพอใจ
700 usage การใช้,วิธีใช้
701 accuse กล่าวหา
702 array แถว , ขบวน
703 bring นำออกมา
704 collage เทคนิคการปะติดปะต่อเศษชิ้นวัตถุต่างๆ
705 contribution การบริจาค, การช่วยเหลือ
706 deport เนรเทศ, วางท่าทาง, ประพฤติตัว
707 duration ช่วงเวลา,ความทนทาน
708 excess จำนวนที่มากเกิน,จำนวนที่เกิน
709 frank เปิดเผย, ตรงไปตรงมา, ตราประทับแสดงการยกเว้นค่าแสตมป์
710 hemisphere ซีกโลก, ครึ่งวงกลม, ครึ่งโลก
711 inhabitant ชาว (เมือง , บ้าน), ผู้อาศัย
712 limit จำกัด
713 multiracial ซึ่งมีหลายเชื้อชาติ
714 participate มีส่วนร่วม, เข้าร่วม, ร่วมมือ
715 principal ครูใหญ่,ตัวการ,สำคัญ,กฎ
716 refuse ปฏิเสธ
717 scene ฉาก,เวที,ภาพ
718 spine กระดูกสันหลัง
719 tattered ผ้าขี้ริ้ว,ผ้าที่ขาดรุ่งริ่ง
720 useful มีประโยชน์,เป็นประโยชน์
721 achieve สำเร็จ, บรรลุเป้าหมาย
722 arrest จับ , สกัดกั้น
723 brittle แตกง่าย,เปราะ
724 collapse ล้ม , พังครืน
725 controversy การโต้เถียง, ความขัดแย้ง, การโต้คารม
726 deposit ฝากเงิน, ทับถม, สะสม
727 dwindle ลดน้อยลง, เล็กลง, ทรุดโทรม
728 excessive มากเกินปกติ,มากเกินความจำเป็น,เหลือเฟือ
729 frankly ตรงไปตรงมา
730 hence ด้วยเหตุนี้, ที่นี่
731 initial เริ่มแรก, ตั้งแต่เริ่มแรก, ชื่อแรก
732 limitation ข้อบกพร่อง, ขีดจำกัด
733 mumble พูดพึมพำ
734 particular พิเศษ , เฉพาะ
735 priority การมาก่อน,การมีสิทธิก่อน
736 refute พิสูจน์ว่าไม่จริง,โต้แย้ง,หักล้าง
737 scenery ทิวทัศน์,ทัศนียภาพ
738 spirit วิญญาณ,หัวน้ำหอม,ของเหลวระเหยที่ได้จากการกลั่น,แอลกอฮอล์
739 tax ภาษี
740 usual ปกติ,เป็นประจำ,สามัญ
741 acquaintance คนรู้จัก , คุ้นเคย
742 artificial เทียม , ปลอม, เลียนแบบ
743 broadcast เผยแพร่, กระจายข่าว, แพร่หลาย
744 collar ปลอกคอ, คอเสื้อ
745 convenient สะดวก , ความสะดวก
746 depression การทำให้ตกต่ำ, เศรษฐกิจตกต่ำ, ความสะเทือนใจ
747 eager กระหายอยากได้
748 exchange แลกเปลี่ยน
749 fraud ฉ้อโกง
750 herald พนักงานป่าวประกาศ
751 initiate ริเริ่ม, นำเข้า, นับเข้าเป็นสมาชิก
752 linguist ผู้เชี่ยวชาญหลายภาษา, ผู้พูดได้หลายภาษา
753 mundane ทั่ว ๆ ไป
754 particularly โดยเฉพาะ,พีถีพิถัน,จู้จี้,เจาะจง
755 privacy ความเป็นส่วนตัว,ความสันโดษ,ความสงบ
756 regard พิจารณา,เห็นว่า,นับถือ,เคารพ
757 scenic เกี่ยวกับภาพภูมิประเทศ,เกี่ยวกับทัศนียภาพ
758 spiritual เกี่ยวกับจิตวิญญาณ,เกี่ยวกับใจ
759 taxation การเก็บภาษี,ภาษีอากร,การเสียภาษี
760 utilize ใช้ให้เป็นประโยชน์,ใช้ประโยชน์
761 acquire ได้มา , เข้าถือสิทธิ์ ,เข้ายึด
762 ashamed ละอายใจ
763 brochure สมุดคู่มือ, ใบปลิว
764 colleague เพื่อนร่วมงาน
765 conventional ประเพณีนิยม, ธรรมเนียมปฏิบัติ
766 deprive พรากจาก, ตัดสิทธิ, ยึดทรัพย์
767 earn หาเลี้ยงชีพได้
768 excite ทำให้ตื่นเต้น
769 freight ค่าระวาง, ค่าขนส่ง
770 heritage มรดก
771 inject พ่น , ฉีดยา
772 liquid ของเหลว
773 murmur กระซิบ
774 partner หุ้นส่วน,คู่สมรส
775 privilege สิทธิพิเศษ , ให้สิทธิพิเศษ
776 regardless ไม่ระมัดระวัง,ไม่เอาใจใส่,ไม่สนใจ
777 schedule รายการ,หมายกำหนดการ,ตารางเวลา
778 splendid งามสง่า,วิเศษ,ยอดเยี่ยม,โอ่โถง
779 tear น้ำตา,ฉีกออก
780 utmost สุดขีด,อย่างมาก,ระดับสูงสุด,ปลายสุด
781 action การกระทำ,เริ่มถ่ายทำภาพยนตร์
782 asleep หลับ
783 brood ครุ่นคิด
784 collide ชน
785 conversation การสนทนา
786 derive ได้มาจาก, ได้รับ, กำเนิดจาก
787 earth โลก , พื้นดิน
788 exclude ไม่รวม , ตัดออก
789 friend เพื่อน
790 hesitation การลังเลใจ, รีรอ
791 injury บาดเจ็บ, บาดแผล
792 liquor น้ำกลั่น, เหล้ากลั่นจำพวกบรั่นดีหรือวิสกี้ 
793 mutinous กำเริบ , แข็งเมือง
794 pass ผ่านไป , เดินผ่าน
795 probable เป็นไปได้
796 registrar นายทะเบียน
797 scheme แผนผัง,แบบแผน,โครงการ
798 sponsor ผู้ประกัน,ผู้อุปถัมภ์,ผู้ส่งเสริม
799 tease ยั่ว,เย้า,แหย่,ล้อ,กวนโทโส
800 vacancy ว่าง, ตำแหน่งว่าง,ที่ว่าง,ห้องว่าง
801 activate กระตุ้น , เดินเครื่อง
802 aspect ลักษณะ,รูปร่างหน้าตา,เกณฑ์
803 brotherhood ความสัมพันธ์ฉันพี่น้อง
804 colonize อพยพไปอยู่, เอาเป็นเมืองขึ้น
805 convert เปลี่ยน
806 descend ตก , สืบสายโลหิต, ตกเป็นของ
807 eaves ชายคา
808 exclusive เฉพาะตัว,แต่ผู้เดียว,พิเศษ
809 friendly เป็นมิตร
810 hickory ต้นไม้ชนิดหนึ่งในตระกูลวอลนัท 
811 innate เป็นธรรมชาติ
812 listen ฟัง
813 mysterious ลึกลับ
814 passionate อารมณ์รุนแรง,เร่าร้อน,กระตือรือร้น
815 probably น่าจะเป็น , น่า
816 registration การจดทะเบียน,การลงทะเบียน
817 scientific ของวิทยาศาสตร์
818 spot จุด
819 technique เทคนิค,กลวิธี,ศิลปะ,ฝีมือ,หลักวิชา
820 vacation ช่วงปิดภาคเรียน,ช่วงลาพักร้อน
821 active คล่องแคล่ว, กระตือรือร้น, กัมมันตภาพรังสี
822 assemble รวม , ประกอบ
823 budget งบประมาณ
824 combination การรวมเข้าด้วยกัน, รหัสตัวเลขไขกุญแจ
825 convince ทำให้เชื่อ, โน้มน้าว
826 description การบรรยาย
827 ebony ไม้แข็งสีดำ, ไม้มะเกลือ
828 excuse คำขอโทษ,การให้อภัย,ข้อแก้ตัว
829 fright น่าตกใจ
830 hide ซ่อน
831 innovation นวัตกรรม, เปลี่ยนแปลงใหม่
832 literacy ผู้ที่รู้หนังสือ
833 mystery ลึกลับ
834 passive อยู่เฉย ๆ , ไม่ดิ้นรน,ซึ่งถูกกระทำ
835 problem ปัญหา
836 regret เสียใจ
837 scientist นักวิทยาศาสตร์
838 spread แพร่ , กระจาย
839 temper อารมณ์,อารมณ์โกรธ
840 vague อย่างไม่ชัด,อย่างคลุมเครือ,อย่างกำกวม
841 activity กิจกรรม
842 assess ประเมินค่า
843 buffer เครื่องกันชน, ใส่ทำให้กรดหรือด่างเป็นกลาง
844 combine รวมกัน
845 convulsion อาการชักกระตุก, การสั่นอย่างรุนแรง
846 desert ละทิ้งหน้าที่
847 ecologist นักนิเวศน์วิทยา
848 execute ดำเนินการ,ทำ,ประหารชีวิต
849 frighten ทำให้ตกใจ , น่ากลัว
850 hike การเดินทางไปค้างแรมโดยไม่ขึ้นรถ
851 inoculate ฉีดวัคซีน, ปลูกฝี
852 literal อย่างแท้จริง, ตามตัวอักษร, ตามตัวหนังสือ
853 mystify ทำให้งงงวย, ทำให้อัศจรรย์ใจ, ทำให้ประหลาดใจ
854 pat ตบเบา ๆ,ลูบ
855 proceed ดำเนินการ,กระทำต่อไป
856 regrettable น่าสลดใจ, น่าเศร้าใจ
857 scorn ดูถูก,ดูหมิ่น,สบประมาท
858 sprout ตุ่ม,หน่อ,ต้นอ่อน,แตกหน่อ,ออกหน่อ
859 temperament ลักษณะนิสัย,ความหุนหันพลันแล่น
860 valid มีเหตุผล,มีมูล,ถูกต้องตามกฏหมาย
861 actual จริง,แท้จริง
862 assign กำหนดหน้าที่
863 buffet อาหารที่ลูกค้าบริการตัวเอง,ทุบตี
864 combustion การเผาไหม้
865 cooperate ร่วมมือ
866 deserve สมควรจะได้รับ
867 edge ขอบ , ริม
868 execution การประหารชีวิต,การดำเนินการ,การจัดการ
869 frightful น่ากลัว
870 hinder ขัดขวาง
871 inquire สอบถาม
872 literature วรรณคดี, อักษรศาสตร์
873 myth ตำนาน
874 patch ปะ , ติด,ชุน
875 process กรรมวิธี,กระบวนการ
876 regular ปกติ,เป็นประจำ,เป็นกิจวัตร,ตามกฎ
877 scour ขัดเงา,ถูอย่างแรง,เที่ยวค้นคว้า
878 spud มันฝรั่ง,จอบเล็กสำหรับขุดราก,เสียม
879 temperature อุณหภูมิ,อุณหภูมิร่างกาย
880 value มูลค่า,ค่า,ราคา
881 acute แหลม,คม,รุนแรง,เฉียบแหลม
882 assignment งาน,การมอบหมาย,การแต่งตั้ง
883 bulky ค่อนข้างใหญ่เทอะทะ
884 comedian ตัวตลก, นักแสดงตลก
885 coordinate ประสานกัน,ในระดับเดียวกัน,ขนานกัน
886 design ออกแบบ
887 edible สามารถกินได้
888 executive นักบริหาร,ฝ่ายบริหาร
889 fringe ฝอย, ตะเข็บ, ขอบ
890 hint บอกใบ้, ข้อแนะนำ, บอกเป็นนัย
891 inquisitive ช่างซักช่างถาม
892 little เล็กน้อย
893 nag จู้จี้, ค่อนแคะ
894 patent สิทธิบัตร
895 produce ผลิต
896 regulate ควบคุม,ทำให้เป็นระเบียบ,วางระเบียบ
897 scratch ข่วน,เกา,ถู,ครูด
898 squadron กองพันทหารม้า,กองเรือรบ,ฝูงเครื่องบิน
899 tempo จังหวะ,ทำนอง,ความเร็ว
900 variety ความหลากหลาย,มีหลายรูปแบบ
901 adapt ปรับ,ดัดแปลง
902 assist ช่วยเหลือ
903 bunch ช่อ,พวง
904 comfort ปลอบโยน, ช่วยเหลือ
905 copy สำเนา
906 desirable ที่พึงปรารถนา
907 edit เรียงเรียง, ลำดับเรื่อง, แก้ไข
908 exercise ออกกำลัง,ฝึกปฏิบัติ
909 frontier ชายแดน , ขอบเขต
910 hire จ้าง
911 insanity จิตไม่ปกติ, วิกลจริต
912 live มีชีวิตอยู่, ดำเนินชีวิต, ที่เป็นๆ
913 narrator ผู้บรรยาย
914 pathetic น่าเวทนา,น่าสมเพช,น่าสงสาร
915 production การผลิต
916 reimburse ใช้เงินคืน,ใช้เงินคืนที่ออกไปก่อน
917 screen จอ,ม่าน,ฉาก,ที่บัง
918 squash บีบ,อัดแน่น,กดให้แบน,รัด
919 temporary ชั่วคราว,ไม่ถาวร
920 various ซึ่งแตกต่างกัน,ต่างชนิด,ต่างประเภท
921 addictive เสพติด, ซึ่งทำให้ติดยาได้, สารเสพติด
922 associate เกี่ยวข้อง , เข้าร่วม
923 bungle ทำอย่างงุ่มง่าม, ทำอย่างลวก
924 comfortable สะดวกสบาย, สุขกายสุขใจ
925 cornerstone ศิลาฤกษ์, เสาหลัก
926 desire ความปรารถนา
927 editorial บทนำ, บทบรรณาธิการ
928 exhaust ทำให้หมดกำลัง,ทำให้อ่อนเพลีย,ใช้หมดกลี้ยง
929 frugal ประหยัด, ตระหนี่, มัธยัสถ์
930 hobby งานอดิเรก
931 insensitive ไม่มีอารมณ์อ่อนไหว
932 lizard สัตว์เลื้อยคลานพวกจิ้งจกหรือตุ๊กแก
933 narrow แคบ
934 patron ผู้อุปการะ,ผู้อุดหนุน
935 professional ในวิชาชีพ
936 reinforce เพิ่มกำลังใหม่,เสริมกำลัง,สนับสนุน
937 scurry ไปอย่างรีบเร่ง,เร่งรีบ,ส่งไปยังรีบเร่ง
938 squirm ดิ้นรน,ดิ้นไปมา,รู้สึกอึดอัด
939 tempt ล่อ,ยั่วใจ,ล่อใจ,ยั่วยวน
940 vast ใหญ่โต,มโหฬาร,ไพศาล
941 addition การบวก, การเพิ่มเติม
942 association สมาคม , การคบค้า
943 burden ภาระ , น้ำหนักที่บรรทุก
944 command คำสั่ง, บังคับบัญชา
945 correlate ติดต่อ
946 despair ความสิ้นหวัง
947 effect ผล (ที่ได้รับ)
948 exhausted หมดเรี่ยวแรง
949 fulsome น่ารังเกียจ, น่ารำคาญ, มากเกินไป
950 honest ซื่อสัตย์สุจริต
951 insensitive ไม่รู้สึก, ตายด้าน, ขาดความรู้สึกไวต่อ
952 loan ให้ยืม , เงินกู้
953 native โดยกำเนิด, ของพื้นเมือง, ของท้องถิ่น
954 pavement ทางเท้า
955 professor ศาสตราจารย์
956 reject ปฏิเสธ
957 sear ทำให้ไหม้เกรียม,ทำให้เป็นรอยไหม้
958 stability เสถียรภาพ,ความคงที่,ความมั่นคง
959 temptation การล่อ,การยั่วใจ,การล่อใจ
960 vault ห้องใต้ถุน,ตู้นิรภัย,ห้องเก็บของใต้ดิน,หลังคาโค้ง
961 additional เพิ่ม , ต่อเติม , เสริม
962 assume ทึกทักเอา, สันนิษฐาน
963 burglary การปีนเข้าบ้านผู้อื่นเพื่อขโมยของ
964 commandment การออกคำสั่ง, กุศลกรรมบถ
965 correspond ตรงกัน, ลงรอยกัน, ติดต่อทางจดหมาย
966 despite ถึงอย่างไรก็ตาม, ถึงแม้ว่า
967 effective ได้ผล
968 exhibition นิทรรศการ
969 function หน้าที่
970 honesty ความซื่อสัตย์
971 insert สอดใส่ , บรรจุ
972 local ของท้องถิ่น
973 natural ตามธรรมชาติ
974 pay จ่าย,ชำระ
975 profit กำไร , ประโยชน์
976 relate เกี่ยวดอง , สัมพันธ์
977 season ฤดู
978 stable คงที่,มั่นคง,แน่วแน่
979 tend โน้มเอียง, มักจะ
980 vegetation พืช,พืชผัก,พืชพันธุ์
981 adequate เพียงพอ,สามารถทำได้
982 assuming เป็นที่เข้าใจ, สมมุติว่า
983 burial พิธีฝังศพ, การฝังศพ, สถานที่ฝังศพ
984 commencement การเริ่มต้น
985 correspondent ผู้ติดต่อจดหมาย, นักข่าว
986 destination จุดหมายปลายทาง
987 efficiency ประสิทธิภาพ
988 exhort เคี่ยวเข็ญ,คะยั้นคะยอ
989 funnel ปล่อง , กรวย
990 hope ความปรารถนา
991 insignificant ไม่สำคัญ
992 locate ตำแหน่างที่ตั้ง, ตั้งอยู่
993 nauseous อาการ , คลื่นเหียน
994 peace สันติภาพ
995 progress ความก้าวหน้า
996 relative ญาติ,เครือญาติ,สิ่งที่มีความสัมพันธ์กัน
997 seat ที่นั่ง
998 stagnant หยุดไหล,ซบเซา,ไม่เจริญ
999 tendency ความโน้มเอียง,ความโน้มน้าว
1000 vehicle ยานพาหนะ,สื่อกลาง,ยานยนต์

No comments:

Post a Comment