Thursday, May 22, 2014

ศัพท์สอบเข้า entrance 2,192 คำ: ศึกษาประโยคตัวอย่าง 1001 - 1500

วิธีใช้
  1. ดับเบิ้ลคลิกคำศัพท์ที่ต้องการศึกษา
  2.  คลิก Definition, 
  3.  ถ้าศัพท์ตัวนั้นมีหลายความหมาย ก็คลิกความหมายที่ต้องการ, ความหมายส่วนใหญ่จะมีประโยคตัวอย่างให้ศึกษา
  4. คลิกไอคอนรูปลำโพง เพื่อฟังเสียงอ่านคำศัพท์
1001 adjunct สิ่งเสริม, เพิ่มเติม, สิ่งประกอบ
1002 assumption สมมติฐาน
1003 burn ไหม้,ลวก
1004 comment ข้อสังเกต , ความเห็น
1005 corruption การฉ้อโกง
1006 destiny ชะตาชีวิต, พรหมลิขิต
1007 effort ความพยายาม
1008 exist มีชีวิตอยู่,คงอยู่,มีจริง
1009 funny ตลก , ขบขัน
1010 hopeless สิ้นหวัง
1011 insist ยืนกราน
1012 lock ปิด
1013 nearly เกือบทั้งหมด, เกือบจะ, เกือบเหมือน
1014 peculiar ประหลาด,เป็นพิเศษ,เฉพาะ,อย่างยิ่ง
1015 prohibit ห้าม
1016 release ปลดปล่อย
1017 seaweed สาหร่ายทะเล
1018 stain รอยเปื้อน,สิ่งสกปรก,รอยด่าง
1019 tension ความตึง,ความตึงเครียด
1020 vendor ผู้ขาย,ผู้จำหน่าย,คนขายของ
1021 administration การบริหาร, การจัดการ, คณะบริหาร
1022 assure ทำให้แน่ใจ,รับประกัน
1023 burrow ขุด
1024 commentator นักวิจารณ์
1025 cosmetic เครื่องสำอาง
1026 destroy ทำลาย
1027 elaborate ประณีต, สลับซับซ้อน, ละเอียด
1028 existence การดำรงอยู่,การมีอยู่,ความเป็นอยู่
1029 furnish จัดหา, จัดให้มี, ประดับด้วย
1030 horizontal ตามแนวทาง, ทางเส้นขอบฟ้า
1031 inspect ตรวจตรา
1032 locust ตั๊กแตน
1033 neat เรียบร้อย, เป็นระเบียบ, เกลี้ยงเกลา
1034 pedestrian คนเดินเท้าตามถนน
1035 project โครงการ
1036 reliable วางใจได้,ไว้ใจได้,น่าเชื่อถือ
1037 secret เป็นความลับ,เร้นลับ,ลึกลับ
1038 stale บูด,ไม่สด,ราขึ้น,เหม็นอับ
1039 terminate สุดสิ้นลง,ลงท้าย,ยุติ
1040 veneer ไม้อัด,เครื่องหุ้มชั้นนอก,แผ่นไม้บางสำหรับประกบ
1041 admiration การชื่นชม, การยกย่องชมเชย, การสรรเสริญ
1042 asterisk เครื่องหมายดอกจัน
1043 burst ระเบิด, แตกออก
1044 commercial ติดต่อค้าขาย
1045 cost ทุน, ต้นทุน, สิ้นเปลือง
1046 destruction การทำลาย
1047 elderly สูงอายุ, เกี่ยวกับคนชรา
1048 exotic เป็นของต่างประเทศ,แปลกประหลาด,ผิดธรรมดา
1049 furrow รอยย่น , รอย
1050 horrify ตกใจกลัว
1051 inspector ผู้ตรวจสอบ, สารวัตร, นายตรวจ
1052 lodge พักอาศัย, กระท่อม, บ้านพักในป่า
1053 necessary จำเป็น
1054 pediatrics กุมารแพทย์,กุมารเวชศาสตร์
1055 proliferation การพร่ขยาย , งอก
1056 relief การบรรเทา
1057 secretary เลขานุการ,เลขาธิการ,ผู้ทำหนังสือ
1058 stamp ประทับตรา
1059 terrible น่ากลัว,น่าสยดสยอง,มหันต์
1060 venture การเสี่ยงภัย,การผจญภัย
1061 admire นิยม , ชมชอบ
1062 athlete นักกีฬา
1063 bury ฝัง, ซ่อน, กลบ
1064 commit กระทำ (ในทางไม่ดี), ให้คำมั่น
1065 counsel คำแนะนำ,ทนายความ
1066 destructive การพังพินาศ, การทำลาย
1067 election การเลือกตั้ง
1068 expansion การขยายออก,ส่วนที่ขยายออก
1069 futile ไร้ผล, ไม่มีประโยชน์, ขี้ปะติ๋ว
1070 hospital โรงพยาบาล
1071 inspiration แรงดลใจ
1072 lofty สง่า , ตระหง่าน
1073 necessity ความจำเป็น
1074 peer ผู้เท่าเทียมกัน, ผู้เสมอกัน
1075 prolong ยึด , ต่อ
1076 relieve บรรเทา,ลด,ผ่อนคลาย
1077 sediment ตะกอน
1078 startle ทำให้ตกใจ,สะดุ้งตกใจ
1079 terribly อย่างน่ากลัว,อย่างร้ายกาจ,อย่างมหันต์
1080 vertical ซึ่งตั้งตรง,แนวตรง,แนวดิ่ง
1081 admit ยอมรับ
1082 atmosphere บรรยากาศ
1083 bust จับกุม,รูปปั้นครึ่งตัว,หน้าอก, แตกออก
1084 commitment การให้คำมั่นสัญญา
1085 count นับ , คำนวณ
1086 detect ค้นพบ, สืบค้น, ตรวจพบ
1087 elegant สง่างาม, สะโอดสะอง
1088 expatriate อพยพไปต่างประเทศ,ย้ายภูมิลำเนา
1089 future อนาคต
1090 hospitality ความมีมิตรไมตรีจิต, ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
1091 inspire ดลใจ, กระตุ้น, หายใจเข้า
1092 log ซูง, ท่อนไม้
1093 negative ทางลบ , ปฏิเสธ
1094 pending ยังค้ายอยู่,คาราคาซัง,อยู่ในระหว่าง
1095 prominent เด่นชัด,สะดุดตา,มีชื่อเสียง
1096 religious เคร่งศาสนา,เลื่อมใสในศาสนา,ออกบวช
1097 seek ค้นหา,ค้นคว้า,แสวงหา
1098 starve อดอาหารตาย,อดอยาก
1099 terrific ยอดเยี่ยมมาก
1100 vessel หลอด,หลอดเลือก,เรือเดินสมุทรขนาดใหญ่
1101 admittance การอนุญาตให้เข้า, การรับเข้า, การสารภาพ
1102 attach ติด , ผูกพัน
1103 busy ยุ่ง, วุ่น
1104 committee คณะกรรมการ
1105 counteract ขัดขวาง, ตอบโต้, ลบล้าง
1106 deter สกัดกั้น, ขัดขวาง
1107 element ธาตุ , ส่วนประกอบ
1108 expect คาด , รอ , หวัง
1109 gadget เครื่องมือ, เครื่องประดิษฐ์, อุปกรณ์
1110 host เจ้าบ้าน
1111 install ติดตั้ง
1112 lonely เปล่าเปลี่ยว
1113 neglect ทอดทิ้ง, ไม่สนใจ, ไม่เอาใจใส่
1114 penetrate เจาะทะลุ,แทง,บุกเข้าไป,แทรกซึม
1115 promise สัญญา
1116 reluctant ไม่เต็มใจ,ไม่สมัครใจ,ฝืนใจ,ต่อต้าน
1117 seepage การซึมออก,การไหลซึม,การซึมรั่ว
1118 statesman รัฐบุรุษ,นักการเมือง,ผู้เชี่ยวชาญทางการเมือง
1119 territory อาณาเขต,ดินแดนในอาณัติ
1120 vibration การสั่น,การเขย่า,ความสะเทือน
1121 adolescence ช่วงวัยรุ่น, วัยหนุ่มสาว
1122 attack เข้าตี
1123 buttock สะโพก,ก้น
1124 commodity สินค้า
1125 counterpart สำเนา , ของคู่กัน, ส่วนที่ทำให้สมบูรณ์
1126 deteriorate ทำให้เสื่อมลง, ทรุดโทรม
1127 elevator บันไดเลื่อน
1128 expenditure ค่าใช้จ่าย
1129 gain ได้รับ
1130 hostile เป็นปรปักษ์
1131 installment การผ่อนส่ง
1132 loot ของที่ปล้นสะดมมา, ขโมย , ปล้น
1133 negligent ทอดทิ้ง, ละเลย, เพิกเฉย
1134 pension เบี้ยบำนาญ,เงินบำนาญ,เงินช่วยเหลือ
1135 promote ส่งเสริม
1136 remain คงเหลือ
1137 segment ส่วน,ตอน,ส่วนตัด (ทางเรขาคณิต)
1138 steady สม่ำเสมอ,ไม่เปลี่ยนแปลง,ต่อเนื่อง
1139 terror การก่อการร้าย,ความน่ากลัว, ความสยองขวัญ
1140 vicious ที่เลวทราม,ชั่วร้าย,ที่บกพร่อง
1141 adolescent ซึ่งยังเยาว์วัย,ในวัยหนุ่มสาว
1142 attempt ความพยายาม
1143 buzzer กริ่งไฟฟ้า, สิ่งที่ทำเสียงหึ่ง
1144 common สามัญ , ธรรมดา
1145 countless นับไม่ถ้วน
1146 determine กำหนด, ตกลงใจ
1147 eliminate กำจัด , ขับไล่
1148 expense รายจ่าย
1149 gallop ควบม้า
1150 housekeeper แม่บ้าน
1151 instance ตัวอย่าง, กรณี, เช่นว่า
1152 loyal ซื่อสัตย์
1153 nervous เกี่ยวกับเส้นประสาท, ขวัญอ่อน
1154 perceive รับรู้,เข้าใจ,มองเห็น,สัมผัสรู้
1155 prompt โดยทันที,ฉับพลัน
1156 remainder สิ่งที่เหลืออยู่,เศษที่หารไม่ลงตัว
1157 seismic เกี่ยวกับหรือเกิดจากแผ่นดินไหว
1158 steal ขโมย,ลักลอบ,แอบหยิบเอา
1159 textile สิ่งทอ
1160 victim เหยื่อ,ผู้เคราะห์ร้าย
1161 adopt รับเลี้ยงเป็นลูก, รับเอามา, เลือกใช้
1162 attend ไป , ติดตาม
1163 cabbage กะหล่ำปลี
1164 communicate ติดต่อ, สื่อสาร
1165 courage กล้าหาญ
1166 deterrent เป็นอุปสรรค , กีดขวาง
1167 elongate ยืดออก, ยาวเรียว
1168 expensive แพง , เปลือง
1169 gamble การพนัน, เสี่ยงโชค
1170 hover บินร่อน, โฉบ
1171 instant รีบด่วน, ทันทีทันใด
1172 loyalty จงรักภักดี
1173 neutral เป็นกลาง, ไม่มีลักษณะเฉพาะ, ไร้สี
1174 perch สิ่งสำหรับให้นกหรือสัตว์เกาะ,เกาะคอน,ที่นั่งในที่สูง
1175 prone นอนคว่ำ,หมอบลง,มีใจเอนเอียง
1176 remark พูด,กล่าว,สังเกตเห็น,ให้ข้อคิดเห็น
1177 seldom นาน ๆ ครั้ง
1178 steep สูง , ชัน
1179 therapy การบำบัดโรค,อายุรเวท
1180 villain ตัวร้าย,ผู้ร้าย,วายร้าย
1181 advancement ความก้าวหน้า, การเคลื่อนไปข้างหน้า, ความรุดหน้า
1182 attendance การเข้าไปร่วม,ผู้เข้าชม
1183 cabinet คณะรัฐมนตรี
1184 communication การติดต่อสื่อสาร
1185 courtesy ความเอื้อเฟื้อ,อัธยาศัยดี,สุภาพ
1186 devastate ทำลายล้าง, ล้างผลาญ, มีชัยท่วมท้น
1187 elsewhere ที่อื่น ๆ
1188 experience ประสบการณ์
1189 gap ช่องว่าง
1190 hue สี, สีหน้า, แบบอย่าง
1191 instantaneous ทันทีทันใด, ฉับพลัน
1192 lucky โชคดี
1193 neutralize ทำให้เป็นกลาง, ทำให้ไม่ได้ผล, ต่อต้าน
1194 perfect สมบูรณ์
1195 pronounce ออกเสียง,ประกาศ,เปล่งเสียง
1196 remarkable น่าทึ่ง,ยอดเยี่ยม,น่าสังเกต
1197 self-assured มั่นใจในตัวเอง
1198 stem ลำต้น,ลำต้นกล้วย
1199 thereafter ภายหลังจากนั้น,ต่อมาภายหลัง
1200 violate ฝ่าฝืน,ละเมิด
1201 advantage ความได้เปรียบ, ให้ประโยชน์
1202 attendant คนใช้, ซึ่งคอยรับใช้
1203 cafeteria ร้านขายอาหาร, โรงอาหาร
1204 commute เปลี่ยนเป็นอย่างอื่น, แลกเปลี่ยน,ลดโทษ
1205 cover ปกคลุม
1206 develop พัฒนา
1207 elusive ไวเป็นปรอท, ยากจะเข้าใจ, เหมือนปลาไหล
1208 experiment การทดลอง
1209 garage โรงรถ, อู่รถ, โรงเก็บรถ
1210 hug กอด
1211 instead แทนที่
1212 luxury ความฟุ่มเฟือย, ความหรูหรา
1213 nevertheless อย่างไรก็ตาม, แม้กระนั้น
1214 performance การแสดง,การปฏิบัติ,การดำเนินการ
1215 proof หลักฐาน,พยาน,การพิสูจน์
1216 remedy การรักษา,ยา,สิ่งที่ใช้ในการแก้ไข
1217 seniority ความเป็นผู้มีอาวุโส,การมีอายุมาก,ตำแหน่งผู้อาวุโส
1218 stern เข้มงวด,กวดขัน,พิถีพิถัน,เคร่งครัด
1219 thermal เกี่ยวกับหรือเกิดจากความร้อนหรืออุณหภูมิ
1220 violence ความรุนแรง
1221 adversity ความขัดสน, ความทุกข์ยาก, ภัยพิบัติ
1222 attention การเอาใจใส่, ความสนใจ
1223 cage กรง, ที่คุมขัง
1224 commuter พาหนะเดินทาง, คนที่เดินทางไปทำงานไกลทุกวัน
1225 craft อาชีพที่ต้องใช้ฝีมือ, อากาศยาน
1226 development การพัฒนา, ความก้าวหน้า, ความเจริญ
1227 emanate ฟุ้งออกมา , ระเหย, ไหลออก
1228 expert เชี่ยวชาญ
1229 garbage ขยะ
1230 hum เสียงพึมพำ
1231 instinctive สัญชาตญาณ
1232 machine เครื่องจักร
1233 noble ชั้นสูง, มีตระกูล, ที่น่าสรรเสริญ
1234 permanent ถาวร,คงทน,ยาวนาน
1235 property ทรัพย์สิน,ทรัพย์สมบัติ,ที่ดิน
1236 remember จำได้,จดจำ,ระลึกได้
1237 sensational เกี่ยวกับความรู้สึกสัมผัส,รู้สึกตื่นเต้น
1238 stimulate กระตุ้น
1239 thesis วิทยานิพนธ์
1240 virtual โดยแท้จริง,แท้ที่จริง,เสมือน
1241 advertise โฆษณา , แจ้งความ
1242 attentive ตั้งใจ,ใส่ใจ
1243 calculate คำนวณ , คาดคะเน
1244 companionship มิตรภาพ
1245 craftsmanship ความชำนาญ
1246 deviate หันเห, เฉ, ออกนอกลู่
1247 embarrassment กระดาก, ลำบากใจ, อึดอัดใจ
1248 expiration การหมดอายุ
1249 garland พวงมาลัย, ดอกไม้
1250 human มนุษย์
1251 institution สถาบัน, หน่วยงาน, สถานที่ตั้งของสถาบัน
1252 machinery เครื่องจักร, เครื่องกล, กลุ่มเครื่องกล
1253 nod ผงกศีรษะ, ก้มศีรษะ, พยักหน้าให้มา
1254 permission การอนุญาต
1255 proportion สัดส่วน,อัตราส่วน
1256 remembrance ความทรงจำ,ความคิดถึง,การรำลึก
1257 sense ประสาทสัมผัส,เหตุผล,ความสามารถในการพินิจพิเคราะห์
1258 sting เหล็กใน , แทง
1259 thoughtless ไม่มีความคิด,ประมาท
1260 virtue คุณงามความดี,คุณธรรม
1261 advertisement การโฆษณา
1262 attest พิสูจน์,เป็นพยาน,สาบาน
1263 caliber เส้นผ่านศูนย์กลาง, ขนาดลำกล้องปืน
1264 comparable ซึ่งเปรียบเทียบกันได้, เทียบเคียงได้
1265 cram ยัด, กินมากเกินไป, ดูตำราเร่งหนัก
1266 device อุปกรณ์, เครื่องประดิษฐ์
1267 embassy สถานเอกอัครราชทูต
1268 explain อธิบาย
1269 garment เสื้อผ้า
1270 humanity ความเป็นมนุษย์
1271 instruction คำสั่ง
1272 magnitude ขนาด, ความใหญ่, ความสำคัญ
1273 nominate เสนอชื่อเพื่อให้เลือกตั้ง, แต่งตั้ง, ตั้งชื่อ
1274 permit อนุญาต,อนุมัติ,ยินยอม
1275 proposal ข้อเสนอ,แผน,โครงการ
1276 remind เตือน,ทำให้ระลึกถึง,ทำให้จำได้
1277 sensibility ความรู้สึกไว,ไหวพริบ,ความเฉียบแหลม
1278 stingy ขี้เหนียว,ตระหนี่,ใจแคบ
1279 thread ด้าย,เส้นไหม
1280 visible ที่สามารถมองเห็นได้
1281 advice คำแนะนำ
1282 attitude ทัศนคติ
1283 calm สงบเงียบ, ระงับอารมณ์
1284 compare เปรียบเทียบ
1285 crammer ครูกวดวิชา, โรงเรียนกวดวิชา
1286 devious ไม่ซื่อตรง, คดเคี้ยว, อ้อมค้อม
1287 embrace สวมกอด, อ้าแขนรับ
1288 explanation คำอธิบาย
1289 gateway ทางเข้าออก
1290 humble สุขภาพ , ถ่อมตน
1291 instrument เครื่องมือ
1292 main สำคัญ , หลักใหญ่
1293 nomination การเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้ง, แต่งตั้ง, ภาวะที่ถูกแต่งตั้ง
1294 perpetuate ทำให้ถาวร,ทำให้ไม่สูญไป,ทำให้เป็นอมตะ
1295 propose เสนอ,ขอแต่งงาน
1296 remote ไกล,ไกลพ้น,นานมาแล้ว
1297 sensible มีเหตุผล,มีไหวพริบ,มีสติ
1298 stipulate ระบุ,กำหนด,วางเงื่อนไข
1299 threat คำขู่,การคุกคาม,การขู่เข็ญ
1300 vital จำเป็นสำหรับชีวิต,สำคัญมาก
1301 advise คำเตือน,คำแนะนำ,ความคิดเห็น
1302 attract ดึงดูด
1303 calorie ปริมาณความร้อนที่ทำให้น้ำ 1 กรัมมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1 องศาซี
1304 comparison การเปรียบเทียบ
1305 crash ชน
1306 devotion สละ , อุทิศ
1307 embryo ตัวอ่อน, ระยะเริ่มแรก, ทารกในครรภ์ 1-8 อาทิตย์
1308 exploit ใช้ประโยชน์
1309 gather รวมกัน , จับกลุ่ม
1310 humid ชื้น, เปียก, แฉะ
1311 insult ดูถูก, สบประมาท
1312 maintain รักษา , บำรุง , เลี้ยงดู
1313 nomination การเสนอชื่อ, การแต่งตั้ง
1314 perplex ทำให้สับสน,ทำให้งงงวย
1315 prose ร้อยแก้ว,ข้อความที่จืดชืดที่น่าเบื่อไม่ใช่โครง กลอน
1316 renovate ทำใหม่,ปรับปรุงใหม่,ซ่อมแซม
1317 sensitive ไวต่อสิ่งกระตุ้น,รับความรู้สึกได้ง่าย
1318 stir กวน,คน,แกว่ง,ไกว,ค่อย ๆ เคลื่อน
1319 threaten คุกคาม,ขู่,เป็นลางร้าย
1320 vivid เจิดจ้า,มีชีวิตชีวา,สดใส,ร่าเริง
1321 advocate สนับสนุน, ทนาย, ผู้แก้ต่าง
1322 attraction แรงดึงดูด
1323 camel อูฐ
1324 compensation ค่าชดเชย , ค่าทดแทน, ค่าตอบแทน
1325 crawl คืบคลาน
1326 devour สวาปาม
1327 emerge โผล่ออกมา, ปรากฏ
1328 explore สำรวจ
1329 gem อัญมณี, เพชรพลอย, เพชรนิลจินดา
1330 humorous ตลก, น่าขัน, น่าหัวเราะ
1331 insurance การประกัน
1332 maintenance การบำรุงรักษา
1333 normal ปกติ, ธรรมดา, โดยธรรมชาติ
1334 persimmon ต้นพลัม,ลูกพลัม
1335 prosecutor อัยการ,ผู้ฟ้องร้อง,โจทก์
1336 renown ชื่อเสียง,กิตติศัพท์,เกียรติคุณ
1337 sentimental มีอารมณ์อ่อนไหว
1338 store ร้านค้า,ห้องเก็บของ,เก็บสะสม,เก็บรักษา
1339 threshold ธรณีประตู,ทางเข้า,จุดเริ่มต้น,สมัยแรกเริ่ม
1340 voice เสียง
1341 affair ความสัมพันธ์เชิงชู้สาว, เรื่องรักใคร่, เรื่องส่วนตัว
1342 attractive มีเสน่ห์,น่าสนใจ
1343 campaign การรณรงค์
1344 competence ความสามารถ
1345 craze บ้า,ความนิยมแบบแฟชั่น
1346 diagnosis การวินิจฉัย
1347 emergency เหตุฉุกเฉิน
1348 expression การแสดงออก
1349 general โดยทั่วไป
1350 hump ปุ่ม, โคก, โหนกอูฐ
1351 integral ทั้งหมด
1352 majestic สง่าผ่าเผย,สูงส่ง,น่าเกรงขาม
1353 nostalgia โรคคิดถึงบ้าน, การครุ่นคิดอยากให้กลับมาซึ่งประสบการณ์
1354 persist ยืนกราน , เพียร
1355 prospect โอกาส,ความหวัง,ความหวังข้างหน้า
1356 rent เช่า
1357 sentry ทหารยาม,ทหารรักษาการณ์,ทหารองครักษ์
1358 storm พายุ,มรสุม,ลมมรสุม
1359 thrill สิ่งที่ทำให้ตื่นเต้นเร้าใจ,เสียวซ่าน,ซาบซึ้ง,ตื่นเต้น
1360 volatile ที่ระเหยเป็นไอได้เร็ว,ปะทุง่าย,เปลี่ยนแปลงได้ง่าย
1361 affect ส่งผล, กระทบ, มีผลต่อ
1362 attribute ให้เหตุผลว่า,อ้างเหตุผล
1363 campus บริเวณมหาวิทยาลัย, วิทยาเขต
1364 competent มีความสามารถ, เพียงพอ
1365 create สร้าง
1366 diagram วินิจฉัยโรค
1367 emigrate อพยพไปอยู่ประเทศอื่น
1368 extend ยืดยาว , ขยาย
1369 generation (ลูกหลาน) รุ่นต่อมา
1370 hurry รีบ
1371 intellectual เกี่ยวกับปัญญา, ซึ่งมีปัญญาสูง, ใช้สติปัญญา
1372 major สำคัญ , ใหญ่
1373 notable มีชื่อเสียง, ,เด่น, สะดุดตา
1374 personal ส่วนตัว , เฉพาะตัว
1375 prosper เจริญ,รุ่งเรือง,ร่ำ-รวย,ประสบความสำเร็จ
1376 repair ซ่อม
1377 separate แยกออก,แยก,แยกกัน
1378 straight ตรง,ตรงไปตรงมา,มีระเบียบ
1379 thunder ฟ้าร้อง
1380 voluntary โดยสมัครใจ,โดยอาสาสมัคร,ความสมัครใจ
1381 affection ความรัก, ความเสน่หา, ความรักใคร่
1382 audience หมู่ผู้ฟัง
1383 candidate ผู้สมัครรับเลือก, การเสนอตัว
1384 competitor ผู้แข่งขัน, คู่ต่อสู้
1385 creature สัตว์โลก
1386 diameter เส้นผ่าศูนย์กลาง
1387 eminent เด่น, มีชื่อเสียง, สู่งส่ง
1388 extensive กว้างใหญ่,ครอบคลุม,กว้างขวาง
1389 generous ใจดี , กรุณา
1390 hurt บาดเจ็บ,ทำให้เจ็บปวด,ทำอันตราย
1391 intelligence สติปัญญา, ความฉลาด, ไหวพริบ
1392 majority ส่วนใหญ่, ส่วนมาก, คะแนนเสียงข้างมาก
1393 notify แจ้ง , บอกกล่าว, บอกให้ทราบ
1394 personality บุคลิกภาพ,บุคลิกลักษณะ
1395 prosperity รุ่งเรือง , มั่นคง
1396 repatriate ส่งคืน,ส่งกลับ,ส่งกลับถิ่นที่อยู่เดิม
1397 sequence การต่อเนื่องกัน,ตอนที่ต่อเนื่องกัน
1398 strange แปลก,ประหลาด
1399 tidy เรียบร้อย
1400 voracious ตะกละ,ละโมบ,ไม่รู้จักพอ
1401 affliction ความเจ็บปวดรวดร้าว, ความทุกข์
1402 auditory สำหรับฟังเสียง
1403 cane ไม้เรียว, ไม้เท้า, ไม้ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์
1404 compile รวบรวม, แปล
1405 crew ลูกเรือ, ลูกมือ
1406 diarrhoea โรคท้องร่วง, ท้องเสีย
1407 emission การปล่อยออกมา, การแพร่, การปล่อยพลังงาน
1408 extent ขอบเขต, ขนาด, การประเมินค่า
1409 genetic เกี่ยวกับพันธุกรรม, เกี่ยวกับการสร้าง
1410 hygiene สุขอนามัย, อนามัย, สุขภาพ
1411 intend ตั้งใจ
1412 maladroit งุ่มง่าม
1413 nourishment อาหารที่บำรุงร่างกาย, การหล่อเลี้ยง
1414 persuade เชิญชวน,ชักชวน,โน้มน้าว
1415 prosperous เจริญ,รุ่งเรือง,มั่งคั่ง,เฟื่องฟู
1416 replacement การแทนที่,การสวมตำแหน่ง,การทำหน้าที่แทน
1417 serene สงบ,เงียบสงบ,ในสงบ
1418 strengthen ทำให้แข็งแรง,มีพลังมากขึ้น,มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1419 tight แน่น
1420 vouch รับรองคุณภาพของคนหรือสิ่งของ,รับประกัน
1421 affluent ร่ำรวย, ผู้ที่ร่ำรวย, มั่งคั่ง
1422 authentic แท้แน่นอน, ของแท้
1423 cannibal มนุษย์กินคน, สัตว์ที่กินสัตว์จำพวกเดียวกัน
1424 complaint การร้องเรียน, การบ่น
1425 crisis วิกฤตการณ์
1426 dictate บอกให้เขียนตาม,สั่ง,บงการ
1427 emit แพร่, ปล่อยออก
1428 extinct สูญพันธุ์ , ดับขันธ์
1429 genius ความฉลาดพิเศษ
1430 idealistic เกี่ยวกับอุดมการณ์หรืออุดมคติ, เพ้อฝัน
1431 intense อย่างแรง, เข้มข้น, แรงกล้า
1432 manage จัดการ
1433 novel นวนิยาย, กฎหมายเพิ่มเติม, แปลกใหม่
1434 pervade แพร่หลาย,แผ่ไปทั่ว,แพร่หลาย
1435 protect ปกป้อง
1436 reply ตอบ
1437 serious เอาจริงเอาจัง
1438 stretch ยืด,ขยายออก,เหยียด
1439 tip ปลาย, คำแนะนำ, เงินรางวัล
1440 vow ปฏิญาณ, สาบาน,ให้คำปฏิญาณ
1441 afford สามารถหาได้, สามารถซื้อได้, พอจ่าย
1442 authority อำนาจ
1443 capture จับกุม
1444 complement การทำให้สมบูรณ์, ส่วนเติมเต็ม
1445 critical วิกฤติอันตราย,เกี่ยวกับการวิจารณ์
1446 diet อดอาหาร
1447 emphasize เน้น , ย้ำ
1448 extreme รุนแรง
1449 genuine ของแท้
1450 identify ชี้ตัว, หาเอกลักษณ์, พิสูจน์ได้
1451 intensity ความรู้สึกแรงกล้า, ความเข้มข้น, ความรุนแรง
1452 manageable ควบคุมง่าย
1453 nuisance การ (สิ่ง) รบกวน, การ (สิ่ง) ทำให้รำคาญ
1454 pervasive แพร่หลาย,ซึ่งแผ่ซ่าน,ซึ่งกระจายไปทั่ว
1455 protection การป้องกัน,การคุ้มครอง,การพิทักษ์
1456 representative ผู้แทน,ตัวแทน,ผู้แทนราษฎร
1457 serve รับใช้ , บริการ
1458 strict เข้มงวด,เคร่งครัด,กวดขัน
1459 tired เหนื่อย
1460 vulnerable เปราะบาง,ถูกโจมตีได้ง่าย,ถูกทำลายได้ง่าย
1461 afraid กลัว, หวาดหวั่น
1462 automation การใช้เครื่องจักร
1463 career อาชีพ, ปลิว, วิ่งเต้น
1464 complete สมบูรณ์, เสร็จ
1465 criticism การวิพากวิจารณ์
1466 dietary การกำหนดอาหาร
1467 employ จ้างงาน
1468 facilitate ทำให้ง่ายขึ้น, ทำให้สะดวก, สนับสนุน
1469 geology ธรณีวิทยา
1470 ideology ลัทธิ, มโนคติวิทยา
1471 intention เป้าหมาย
1472 manipulate จับต้อง , ใช้
1473 numb ชา , หมดความรู้สึก
1474 pessimist คนมองโลกในแง่ร้าย,ผู้ยึดถือลัทธิมองโลกในแง่ร้าย,ผู้หมดอาลัยตายอยาก
1475 prove พิสูจน์,ทดสอบความถูกต้อง
1476 reproduce ทำสำเนา,จำลอง,แพร่พันธุ์
1477 service บริการ
1478 stride เดินก้าวยาว,เดินจังหวะยาว
1479 tiresome น่าเบื่อหน่าย,น่ารำคาญ,จืดชืด
1480 wage ค่าจ้าง,ค่าแรง
1481 afterward ภายหลัง
1482 avail เป็นประโยชน์, มีส่วนช่วย
1483 careful ระมัดระวัง , เอาใจใส่
1484 completion การทำสำเร็จ, การทำให้สมบูรณ์
1485 criticize วิจารณ์ , วิเคราะห์
1486 difficult ยาก,ลำบาก
1487 enable ทำให้สามารถ
1488 facility สิ่งอำนวยความสะดวก, ความสะดวก
1489 geopolitics ภูมิศาสตร์การเมือง, ภูมิรัฐศาสตร์
1490 idle ไม่ทำงาน, ว่าง, เกียจคร้าน
1491 interest น่าสนใจ
1492 manner ท่าทาง
1493 numerous เป็นจำนวนมาก
1494 petition การอ้อนวอน,การร้องทุกข์,การถวายฎีกา
1495 provide จัดหาให้,ให้,เตรียมการ
1496 reptile สัตว์เลื้อยคลาน,คนสารเลว
1497 session การนั่งประชุม,สมัยประชุม,ระยะการประชุม
1498 strike การผละงาน
1499 title หัวข้อ,ชื่อเรื่อง,ชื่อหนังสือ
1500 wander ไปโดยไม่มีจุดหมาย,เตร็ดเตร่

No comments:

Post a Comment