Thursday, May 22, 2014

ศัพท์สอบเข้า entrance 2,192 คำ: ศึกษาประโยคตัวอย่าง 1 - 500

วิธีใช้
  1. ดับเบิ้ลคลิกคำศัพท์ที่ต้องการศึกษา
  2. คลิก Definition, 
  3.  ถ้าศัพท์ตัวนั้นมีหลายความหมาย ก็คลิกความหมายที่ต้องการ, ความหมายส่วนใหญ่จะมีประโยคตัวอย่างให้ศึกษา
  4. คลิกไอคอนรูปลำโพง เพื่อฟังเสียงอ่านคำศัพท์
1 abandon ยกเลิก , ละทิ้ง,สละ
2 anticipation ความคาดหมาย
3 benefit ประโยชน์
4 chestnut ลูกเกาลัด
5 congested แออัดไปด้วย, หนาแน่น
6 dedicate อุทิศ, ใช้ไปในทาง, กำหนดใช้ในทางใดทางหนึ่งโดยเฉพาะ
7 disrupt ทำให้ยุ่งเหยิง, ทำให้แตกแยกออก, รบกวน
8 envy ความอิจฉา, ริษยา
9 fitness มีสมรรถภาพ, สมรรถภาพทางกาย
10 guide นำทาง , มัคคุเทศก์
11 impressive ประทับใจ , ทำให้เลื่อมใส
12 juxtapose เรียงคู่กัน, วางติดกัน, นำมาวางข้างกันเพื่อเปรียบเทียบ
13 mere เท่านั้น, เพียงแค่
14 optimistic ที่มองโลกในแง่ดี
15 portrait ภาพถ่ายคน,รูปคน,ภาพครึ่งตัว,รูปแกะสลัก
16 rare หายาก
17 review การทบทวน,การพิจารณาใหม่
18 slaughter การฆ่า
19 sure มั่นใจ,แน่นอน,แน่ใจ
20 trophy ของรางวัล,สิ่งที่เป็นอนุสรณ์,ถ้วยรางวัล
21 abate ลดน้อยลง,บรรเทา,เลิกล้ม
22 antidote ยาแก้พิษ
23 bereaved เศร้าโศก, ทำให้สูญเสีย
24 chew เคี้ยว
25 congratulate แสดงความยินดี
26 deduction การลด, การหักลบ, นิรนัย
27 dissuade ห้ามปราม, ชักชวนไม่ให้ทำ
28 epidemic โรคระบาด
29 fix ซ่อม, ทำให้แน่น
30 guilt ความผิด, มลทิน, ความรู้สึกผิด
31 improve ปรับปรุง
32 keep เก็บ , รักษาไว้
33 method วิธี
34 optimum (ขีด) ที่ได้ผลดีที่สุด
35 position ตำแหน่ง
36 rarity ความหายาก,ความบาง,ความประเสริฐ
37 reward รางวัล
38 slight เบาบาง,บอบบาง,สะโอดสะอง
39 surface ผิวหน้า,ผิว,ผิวนอก,ผิวพื้น
40 tropical เกี่ยวกับเขตร้อน,เหมาะสำหรับเขตร้อน,ใช้สำหรับเขตร้อน
41 abhorrent น่ารังเกียจ , น่าขยะแขยง
42 antiquity โบราญ , เก่าแก่
43 beware ระวัง
44 chief ผู้นำ, หัวหน้า
45 congregate รวมกัน , ชุมนุมกัน
46 deem รู้สึกว่า, เข้าใจว่า, เชื่อว่า
47 distance ระยะทาง
48 equal เท่ากัน
49 flake เกล็ด , สะเก็ด
50 guilty ความผิด, รู้สึกผิด
51 improvement การปรับปรุง, การทำให้ดีขึ้น
52 kindness ความใจดี
53 microscope กล้องจุลทรรศน์
54 oral ทางปาก, ด้วยปาก, เกี่ยวกับคำพูด
55 possession ความเป็นเจ้าของ,สิ่งที่ครองครอง,ทรัพย์สิน
56 rather ค่อนข้าง,ค่อนข้างจะ,ออกจะ
57 rhododendron ไม้พุ่มชนิดหนึ่งมีดอกสีสันสดใส มีทางเอเชียใต้
58 slip ลื่นไถล
59 surgeon ศัลยแพทย์
60 troublesome ทำให้ยุ่งยาก,สร้างปัญหา,ก่อกวน
61 ability ความสามารถ,ศักยภาพ
62 anxiety ความเป็นกังวล
63 bilingual พูดได้สองภาษา
64 chiefly ส่วนใหญ่, อย่างสำคัญที่สุด
65 conjecture การเดา
66 deeply ส่วนลึก, อย่างสุดซึ้ง
67 distant ไกล
68 equilibrium ความสมดุลย์
69 flammable สามารถลุกเป็นไฟได้
70 gush พลุ่ง , พล่าน
71 impulsive ถูกดัน, ถูกกระตุ้น, หุนหันพลันแล่น
72 knowledge ความรู้
73 midst ท่ามกลาง
74 orbit วงโคจร
75 post ตำแหน่ง,เสา,การไปรษณีย์
76 raw ดิบ
77 rhythmic เป็นจังหวะ,มีจังหวะ,มีเสียงสัมผัส
78 sly มีเล่ห์กระเท่ห์,ปลิ้นปล้อน,มีนัย
79 surgery ศัลยกรรม,การผ่าตัด,ศัลยศาสตร์,ห้องศัลยกรรม
80 trunk ลำต้น,ลำตัว,หีบขนาดใหญ่,งวงช้าง
81 abnormal ผิดปกติ,ผิดธรรมดา,แปลก
82 apartment ห้องชุด
83 biped สัตว์สองเท้า
84 choice การเลือก, ทางเลือก
85 connect เชื่อมต่อกัน
86 defect ข้อบกพร่อง
87 distinct ชัดเจน
88 equipment อุปกรณ์, เครื่องมือ
89 flat แบน , ราบ
90 gyroscope เครื่องรักษาการทรงตัว, เครื่องวัดการหมุน
91 inaccurate ไม่แม่นยำ, ไม่ถูกต้อง
92 laboratory ห้องปฏิบัติการ, ห้องทดลอง, ห้องวิจัย
93 migrate อพยพ, ย้ายถิ่น, อยู่ไม่เป็นที่
94 orchard สวนหรือแปลงผลไม้
95 postpone เลื่อนไป,ยืดเวลา,เลื่อนกำหนด
96 readily อย่างรวดเร็ว,อย่างเต็มใจ,อย่างง่ายดาย,อย่างฉับพลัน
97 ridiculous น่าหัวเราะ,น่าขัน,ไร้สาระ,ตลกขบขัน
98 smear ทา,รอยป้าย,ตัวอย่างทาบนกระจกกล้องจุลทรรศน์
99 surplus ส่วนเกิน,ส่วนล้น,จำนวนที่เกิน
100 trust ความไว้วางใจ,สิ่งที่ไว้ใจได้
101 abound มากมาย, ชุกชุม, ดาษดื่น
102 apex ยอดแหลม
103 birch ต้นไม้จำพวก Betula
104 choosy เอาใจยาก, จู้จี้
105 connection การเชื่อมต่อ, ญาติ, เกี่ยวดอง
106 defend ป้องกันตัว
107 distinctive มีลักษณะพิเศษ
108 equivalent สมดุล, เท่ากัน, เสมอภาค
109 flatter ยกยอ , ประจบ
110 habit นิสัย
111 inadequate ไม่เพียงพอ
112 labour กรรมกร, คนทำงาน
113 migration การอพยพ
114 orchestra วงดนตรีวงใหญ่
115 posture ท่าทาง,มาด,การวางท่า
116 real จริง,แท้จริง,โดยแท้
117 riot จลาจล
118 smelt หลอม,หลอมเหลว,ถลุงแร่
119 surprise ประหลาดใจ , เรื่องแปลก
120 tug ดึง,ออกแรงดึงหรือลาก,ชักเย่อ
121 abroad ในต่างประเทศ,ในต่างแดน,ข้างนอก
122 aphorism คติพจน์, คำพังเพย
123 bizarre ประหลาด
124 chop ผ่า, สับ, ชิ้นเนื้อบาง ๆ
125 conscious รู้ตัว, มีสติ
126 deficiency การขาดแคลน, ความไม่สมบูรณ์, ข้อบกพร่อง
127 distinguish แยกให้เห็นเด่น
128 eradicate กำจัด, ทำลาย, ถอนรากเง่า
129 flavor รส, รสชาติ
130 habitat ถิ่นที่อยู่
131 inappropriate ไม่เหมาะสม
132 lack ขาดแคลน
133 military ในทางทหาร,เกี่ยวกับทหาร
134 ordeal ความยากลำบาก
135 potential ศักยภาพที่จะพัฒนาได้
136 realistic เป็นจริง,เหมือนจริง,เกี่ยวกับความจริง
137 rip ตัด,ฉีก,ชำแหละ,คว้าน
138 snap ดีดนิ้ว,หวดแส้,ตะครุบ,พูดตะคอก
139 surrender ยอมแพ้,ยอมจำนน,ยอมตาม
140 tug of war การชักเย่อ,การต่อสู้ดิ้นรนแย่งความเป็นใหญ่
141 abrupt ทันทีทันใด,โดยฉับพลัน,ชัน
142 apologize ขออภัย, แก้ตัว, ขอโทษ
143 blame ตำหนิ,กล่าวโทษ
144 chore งานบ้าน,งานที่น่าเบื่อ,งานหยุมหยิม
145 consequent ผลที่เกิดขึ้น, เป็นผลมาจาก
146 define ให้คำนิยาม, กำหนด, บอกขอบเขต
147 distort บิดเบือน , ผิดส่วน
148 erode กัด , เซาะ
149 flawless ไม่มีข้อบกพร่อง, ไม่มีตำหนิ
150 habitual ที่เป็นนิสัย
151 incessant ไม่หยุดหย่อน, ต่อเนื่อง
152 land ที่ดิน
153 mind ใจ , ความในใจ
154 order ระเบียบ , สั่ง
155 potentiality ขีดความสามารถ,ศักยภาพ,สิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่
156 realize ตระหนัก,เข้าใจ,สำนึก
157 ripe สุก,สุกงอม,เจริญเต็มที่
158 sneak ดอด,แอบ,เดินย่อง
159 surrounding สภาพแวดล้อม,บริเวณรอบๆ,การแวดล้อม
160 tunnel อุโมงค์,ปล่องระบายอากาศ,ท่อปล่องไฟ
161 absence การขาด,การไม่อยู่,การไม่มา
162 apology คำขอโทษ
163 blaze ไฟลุกโพลง,เปลวไฟ
164 chunk ก้อน , ชิ้น
165 conservation การอนุรักษ์
166 definite กำหนดแน่นอน
167 distract ทำให้เขว, จิตใจวอกแวก
168 erosion การกัดเซาะ
169 flexible ยืดหยุ่น, โค้งดัดได้
170 hairdresser ช่างทำผม
171 incident เหตุการณ์การณ์ที่เกิดขึ้น, เรื่องราว
172 landfall การเข้าหาแผ่นดินการเห็นแผ่นดิน, แผ่นดินที่ดิน, แผ่นดินถล่ม
173 mingle ผสม, ปนกัน, รวมกัน, ประสาน
174 ordinance คำสั่ง,กฎ,พระราชกฤษฎีกา
175 practical ที่ใช้ได้จริง,เน้นการปฏิบัติ
176 really อย่างแท้จริง,จริง ๆ
177 rise ขึ้น , ลอยสูงขึ้น,ปรากฏขึ้นจากขอบฟ้า
178 sneeze จาม
179 surveillance ความระวังระไว,ความดูแล,การตรวจตรา
180 turnover การคว่ำ,เงินทุน,อัตราการลาออก,การหมุนเวียน
181 absolutely อย่างแน่นอน, อย่างไม่มีเงื่อนไข
182 apparent แจ่มแจ้ง,เด่นชัด,เห็นได้ชัด
183 blend ผสมผสาน
184 cigarette บุหรี่มวนด้วยกระดาษ
185 conservative นักอนุรักษ์นิยม
186 defraud โกง, ฉ้อโกง
187 distress เป็นทุกข์
188 errand กิจธุระ, การใช้ไปทำธุระ
189 flier สิ่งที่บินได้ (เช่นนก,แมลง) , นักบิน
190 hallucination ภาพลวงตา
191 incline โน้มเอียง, ลาดเอียง, มีแนวโน้มที่จะ
192 landscape ภาพภูมิประเทศ
193 minimize ลดค่า
194 ordinary ธรรมดา
195 practice การปฏิบัติ,การฝึกฝน,การฝึกหัด
196 reap เก็บเกี่ยว,เก็บเกี่ยวข้าว,รับผลตอบแทน
197 risk เสี่ยง
198 snooze งีบหลับ,สัปหงก,หลับกลางวัน
199 survey สำรวจ,รังวัด,ตรวจสอบ
200 twig กิ่งไม้,กิ่งอ่อน,แขนง,หลอดโลหิต,เส้นประสาท
201 absorb ดูดซึม,ซับ,ซึมซับ
202 appearance ท่าทาง , ปรากฏ
203 blink กะพริบ, กะพริบตา, ส่องแสงเป็นระยะ
204 circulate ไหลเวียน, ส่งเวียนไป
205 conserve สงวน
206 defunct ตาย, หยุดทำงาน, หมดอายุ
207 distribute แจกจ่าย
208 erupt ระเบิด, ปะทุ, พุ่ง
209 flock ฝูง, รวมหมู่
210 halve แบ่งครึ่ง
211 include รวมทั้ง , ประกอบด้วย
212 lantern โป๊ะไฟ, ตะเกียง
213 miscellaneous เบ็ดเตล็ด
214 ore แร่,สินแร่
215 praise สรรเสริญ,ชมเชย,ยกย่อง
216 rear ข้างหลัง,ด้านหลัง,ส่วนหลัง
217 rite พิธีศาสนา,พิธีบูชา
218 social เกี่ยวกับสังคม
219 survival การอยู่รอด,การรอดตาย
220 type แบบ , ลักษณะ
221 abstract นามธรรม
222 appetite ความอยากอาหารหรือเครื่องดื่ม
223 blister มีแผลพอง,ทำให้พอง
224 circumstance สภาพการณ์, สถานการณ์, สภาพแวดล้อม
225 consider พิจารณา
226 defuse ทำให้หมดไป, ปลดชนวน, ขจัดภัย
227 district ตำบล
228 escalator บันไดเลื่อน
229 flood น้ำท่วม
230 handle ถือ , จัดการ
231 incorporate รวมอยู่ใน, รวมกันเป็นกลุ่มบริษัท
232 lap หน้าตัก
233 misdemeanor ผู้กระทำผิด, ผู้กระทำผิดอาญาประเภทเบา
234 original แรกเริ่ม,ต้นตอ,ต้นฉบับ
235 precede มาก่อน,สำคัญกว่า,นำหน้า
236 reasonable มีเหตุผล,พอสมควร,ไม่แพงไป
237 rival คู่ปรับ
238 society สมาคม , สังคม,วงสังคม,การชุมนุม
239 survive อยู่รอด,รอดตาย,ดำรงอยู่,เหลืออยู่
240 typical ตามแบบอย่าง,เป็นตัวอย่าง,ที่เกิดขึ้นจริง
241 absurdly อย่างไร้สาระ, บ้าบอ,ไม่เป็นเรื่อง
242 applaud ปรบมือ
243 blossom ออกดอก, วัยหนุ่มสาว
244 cite กล่าวอ้าง, อ้างอิง
245 considerable สำคัญ, ค่อนข้างใหญ่, จำนวนมาก
246 degradation การลดชั้น, การทำให้เสื่อมเสีย
247 distrust ไม่ไว้วางใจ
248 escape หนี
249 flu ไข้หวัดใหญ่
250 happening เหตุการณ์, กรณี, สิ่งที่เกิดขึ้น
251 increase เพิ่มขึ้น
252 launch ลงมือดำเนิน , เริ่ม, ปล่อย(ดาวเทียม)
253 misery ความโศกเศร้า
254 originality ไม่เอาอย่างใคร, ความไม่ซ้ำแบบใคร
255 precious มีค่า
256 rebate เงินคืน
257 roam ท่องเที่ยวไปเรื่อย,เดินเตร่,ตะลอน
258 soggy เปียกโชก
259 susceptible รู้สึกไว,มีจิตใจอ่อนแอ,สะเทือนใจง่าย
260 tyrant ทรราชย์,ผู้ปกครองอย่างเผด็จการ
261 abundant มากมาย,อุดมสมบูรณ์
262 appliance อุปกรณ์ , เครื่องมือ
263 blow เป่าลม,พัด
264 citizen พลเมือง, ประชาชน
265 consideration การพิจารณา
266 delay ล่าช้า , เลื่อน
267 disturb รบกวน
268 especially โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
269 fluctuate ขึ้นๆลงๆ
270 hardly เกือบจะไม่, ไม่ค่อยจะ, โดยยาก
271 incredible ไม่น่าเชื่อ
272 laundry โรงซักรีด
273 misfire (แผนการ) ผิดพลาด, (ปืน) ยิงไม่ออก, เครื่องไม่ติด
274 ornament การประดับ, ตกแต่ง
275 precipitous ชัน,ตั้งตรง,เป็นผาสูง,เร่งรีบ
276 recall ระลึก,หวนคิด,เรียกกลับ,นำกลับ
277 robbery การปล้น,การขโมย,การโจรกรรม
278 soil ดิน
279 suspect สงสัย
280 ulcer แผลมีหนอง,แผล,ฝี,แผลพุพอง
281 abuse การข่มเหง, การกระทำทารุณ, การใช้ในทางที่ผิด
282 application การสมัครงาน,ใบสมัคร
283 boast อวด , โม้
284 civic พลเมืองในจังหวัด, เกี่ยวกับเมือง
285 consist ประกอบด้วย
286 delegate ผู้แทน
287 disturbance ความโกลาหล
288 essential จำเป็นที่สุด, ส่วนประกอบที่สำคัญ, เกิดขึ้นเอง
289 flue ปล่องควัน, ท่ออากาศ, ช่องอากาศ
290 harm อันตราย, บาดเจ็บ, เป็นภัย
291 indefinite ไม่แน่นอน
292 lawn สนามหญ้า
293 mislead ทำให้เข้าใจผิด
294 orthodontist ทันตแพทย์จัดฟัน
295 precise ถูกต้อง,แม่นยำ
296 recede  ถอย,ถอยหลัง,ลด,ตกต่ำ
297 rocket จรวด,ขีปนาวุธ,พุ่งไปอย่างรวดเร็ว
298 solid ของแข็ง,เป็นรูปตัน,แข็ง,แน่น
299 suspend แขวนลอย,ยกเลิกชั่วคราว,ให้พักงาน
300 ultimate ขั้นสูงสุด,ครั้งสุดท้าย,ที่สุด
301 academic ด้านวิชาการ,เกี่ยวกับสถานศึกษา,ปีการศึกษา
302 apply ประยุกต์ใช้
303 bold กล้าหาญ
304 claim อ้างสิทธิ์, เรียกร้อง
305 constantly เป็นนิจสิน, อย่างต่อเนื่อง
306 deleterious เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
307 diversity ต่างๆ นานา
308 establish ก่อตั้ง, จัดตั้ง
309 fluent ซึ่งพูดหรือเขียนได้อย่างคล่องแคล่ว, กลมกล่อม
310 harmful เป็นอันตราย, ซึ่งให้โทษ
311 indicate ชี้ , แสดงให้เห็น
312 layer ชั้น
313 mistake ข้อผิดพลาด
314 outcry เสียงร้องโวยวาย
315 predecessor ผู้มาก่อน,ผู้อยู่ในตำแหน่งคนก่อน,บรรพบุรุษ
316 receipt ใบเสร็จรับเงิน,ใบรับ
317 role บทบาท
318 sophisticated ช่ำชองโลก,ขาดความไร้เดียงสา,ซับซ้อน
319 suspicious ขี้สงสัย,ขี้ระแวง
320 uncertain เรรวน,เลื่อนลอย,ไม่แน่นอน
321 academy โรงเรียน, สถานศึกษา, สถาบันการศึกษา
322 appointment การนัดหมาย
323 bonus เงินปันผล
324 claret สีม่วงแดง, เหล้าองุ่นแดง
325 construct สร้าง, ก่อสร้าง
326 deliberate ที่จงใจ
327 divorce การหย่าร้าง
328 estate ทรัพย์สมบัติ, กองมรดก, ที่ดิน
329 fluid ของเหลว, สิ่งที่ไหลได้
330 harmonious กลมเกลียว
331 indication ตัวบ่งชี้, สัญญาณ
332 lazy เกียจคร้าน
333 mobile ที่เคลื่อนย้อยได้
334 outlet ทางออก,ช่องลม,ร้านขายสินค้าจากโรงงาน
335 predict คาดการณ์
336 receive รับ , ต้อนรับ
337 romance เรื่องรักๆใคร่ๆ,เรื่องจินตนาการ
338 sorrow ความเศร้าโศก
339 sustain ค้ำจุน,ประคองไว้,รักษาไว้,ยังชีพ
340 uncomfortable ไม่สะดวกสบาย,เฝือน,อาหลักอาเหลือ
341 accelerate เร่งความเร็ว, เร่งให้เกิดขึ้น, เพิ่มความเร็ว
342 appreciate ปลื้มปิติ
343 bony ก้าง,มีแต่กระดูก
344 clarified ทำให้กระจ่าง
345 constructive สร้างสรรค์, มุ่งสร้างสรรค์
346 deliberately อย่างเจตนา, อย่างสุขุม, อย่างรอบคอบ
347 domestic เกี่ยวกับบ้าน, ภายในประเทศ
348 estimate ประมาณ
349 flute ขลุ่ย
350 harmony ความกลมกลืนกัน, ความตกลงกันได้, ความลงรอยกัน
351 indifferent ไม่เอาใจใส่, วางเฉย
352 leadership ตำแหน่งผู้นำ, ความเป็นผู้นำ, ความสามารถในการนำ
353 mobilize ทำให้เคลื่อนได้
354 outline โครงร่าง
355 predominant มีอำนาจเหนือ,มีอิทธิพลเหนือ
356 recent เมื่อเร็ว ๆ นี้,เมื่อไม่นาน,เกี่ยวกับยุคปัจจุบัน
357 romantic เกี่ยวกับเรื่องรักใคร่,เต็มไปด้วยจินตนาการ
358 source แหล่ง,แหล่งที่มา
359 swab สำลีหรือวัตถุซับอื่น ๆ ที่ใช้ซับแผลหรือทายาหรือซับพื้น
360 unconscious หมดสติ,ไม่รู้สึกตัว,ส่วนของจิตที่ขาดจิตสำนึก
361 accent การเน้นเสียง, การเน้น, สำเนียง
362 appreciation ความซาบซึ้ง , การเห็นคุณค่า
363 boom เสียงดัง,ขายดี ,รุ่งเรือง
364 classify แบ่งแยกเป็นประเภทๆ
365 consume บริโภค
366 delicate บอบบาง
367 dominate มีอำนาจเหนือ
368 ethnic เกี่ยวกับชนกลุ่มน้อย, เกี่ยวกับเชื้อชาติ
369 flyover สะพานข้ามถนน, สะพานลอย
370 harness เครื่องเทียมลาก
371 indisputable โต้แย้งไม่ได้, ปฏิเสธไม่ได้
372 legal เกี่ยวกับกฎหมาย ถูกกฎหมาย
373 mock เยาะเย้ย, ล้อเลียน
374 outstanding เด่น , ชัดเจน, ที่ค้างชำระ
375 preference สิ่งที่ชอบมากกว่า,บุริมสิทธิ,สิทธิพิเศษ
376 reception การต้อนรับ
377 routine งานประจำ,วิธีการประจำ,ตามปกติ
378 souvenir ของที่ระลึก
379 swallow นกนางแอ่น,กลืน,ขยอก
380 unconventional ไม่เป็นไปตามแบบแผน,นอกคอก,นอกรีต
381 accentuate ทำให้เด่น, พูดเน้น, เน้นเสียง
382 approach เข้าใกล้
383 border ชายแดน , ล้อมรอบ
384 claw เล็บสัตว์ , อุ้งมือสัตว์
385 consumer ผู้บริโภค
386 delicious อร่อย
387 dormitory หอพัก
388 etiquette มารยาท, สมบัติผู้ดี
389 focus จุดรวม, เพ่งความสนใจ
390 harsh หยาบ, รุนแรง, กระด้าง
391 individual เฉพาะบุคคล
392 leisure เวลาว่าง
393 moderate ปานกลาง
394 outweigh มีน้ำหนักกว่า
395 pregnant ตั้งครรภ์
396 receptive (จิตใจ) รับความคิดง่าย,เกี่ยวกับการรับ,สามารถรับได้ดี
397 rude หยาบคาย
398 soybean ถั่วแระ,ถั่วเหลือง
399 swamp หนอง,หนองน้ำ
400 underestimate ประเมินค่าต่ำกว่า,ดูถูกดูแคลน
401 accept ยอมรับ, รับคำเชิญ, รับ
402 appropriate เหมาะสม
403 borrow ขอยืม
404 clay ดินเหนียว
405 consumption การบริโภค
406 delight ชื่นชม, ยินดี
407 doubt สงสัย
408 euphoria อิ่มเอม, ปลาบปลื้ม
409 foliage ใบพืช,ใบ,กลุ่มใบ
410 harvest ฤดูเก็บเกี่ยว, ผลเก็บเกี่ยว, การเก็บเกี่ยว
411 indulge ตามใจ
412 lend ให้ยืม, ให้ยืมเงิน, ให้
413 modern ทันสมัย
414 overall ทั้งหมด,กล่าวโดยสรุป
415 prejudice มีอคติ
416 recess การหยุดพัก,การพักผ่อน,ช่วงศาลปิด
417 rugged ตะปุ่มตะป่ำ,โผงผาง,มีพายุ
418 spacious มีเนื้อที่มาก,กว้างขวาง,กว้างใหญ่
419 swan หงส์,ห่าน
420 undergo ประสบ,เผชิญกับ,ลำบากลำบน
421 acceptable ยอมรับได้,ซึ่งเป็นที่ยอมรับ,รับได้
422 approval ความเห็นชอบ
423 botanist นักพฤกษศาสตร์
424 climate สภาพอากาศ, ภูมิอากาศ
425 contact ติดต่อ
426 delve ค้น, คุ้ยหา
427 doubtful น่าสงสัย
428 evacuate อพยพ, ย้ายไปที่ปลอดภัย
429 follow ติดตาม , ทำตาม
430 hassle โต้แย้ง
431 inefficient หย่อนสมรรถภาพ
432 leopard เสือดาว
433 modest ถ่อมตัว, ไม่รุนแรง, พอประมาณ
434 overcharge คิดราคาแพงเกินไป,บรรจุหรือบรรทุกมากเกินไป
435 preliminary เบื้องต้น,ขั้นต้น,ตอนต้น
436 recipe ตำรับ,ใบสั่งแพทย์,วิธีปรุงอาหารหรือปรุงยา
437 ruin สิ่งปรักหักพัง,ความเสื่อมโทรม,ความหายนะ
438 spare ออม,เจียด,ไม่ใช้
439 sway แกว่ง,ไกว,โยก
440 undertake เข้าทำ,เข้าดำเนินการ,รับหน้าที่,อาสา
441 accessible ที่สามารถเข้าได้, เข้าหาได้ง่าย, ซึ่งสามารถเข้าถึงได้
442 approximate ประมาณ,คร่าวๆ
443 bother กวนใจ
444 clinch กอดไว้แน่น, ตอกติด, กำ(มือ)
445 contain บรรจุ , จุ
446 demand ต้องการ
447 doze งีบหลับ,โงก,สัปหงก
448 evaluate ตีราคา
449 foolish โง่ , ทึ่ม
450 hatch ฟักไข่
451 inefficient ไม่มีประสิทธิภาพ, ไร้สมรรถภาพ
452 lesion แผลฟกช้ำ
453 moisture ความชื้น
454 overcome มีชัย,พิชิต,ถูกครอบงำ
455 prescribe กำหนด,สั่งยา,แนะนำ
456 reckon นับ,คำนวณ,คิดคำนวณ,คิดบัญชี
457 rural เกี่ยวกับชนบท,เกี่ยวกับบ้านนอก
458 spark ประกายไฟ
459 sweep กวาด,พาเอาไป,ชนะท่วมทัน
460 unification การรวมตัวกัน,การสังสรรค์,การพบปะวิสาสะ
461 accessory เครื่องประดับ, ส่วนประกอบ, เครื่องเครา
462 aquarium สถานที่เลี้ยงปลา
463 brace ค้ำ,รั้งไว้,เครื่องเหนี่ยวรั้ง
464 clot ก้อน (โลหิตที่แข็งตัว)
465 container ภาชนะ, ที่ใส่, ตู้บรรจุสินค้า
466 democracy ประชาธิปไตย
467 dozen หนึ่งโหล
468 event เหตุการณ์
469 forbid ต้องห้าม, ห้าม
470 haul ฉุด , ดึง , ชัก , ลาก
471 inept ไม่เหมาะ
472 lethal เป็นอันตรายถึงตาย, ถึงตาย
473 moment ชั่วขณะหนึ่ง
474 overflow ไหลล้น
475 preserve สงวน , รักษา
476 recognition การจำได้,การจำแนกออก,การรู้จัก
477 sack กระสอบ,การไล่ออก,การปล้นสะดม
478 sparrow นกกระจอก
479 swell บวม,ขยายตัว,พองตัว,โป่ง
480 uniform เครื่องแบบ,เป็นแบบเดียวกัน,สอดคล้องกัน
481 accident อุบัติเหตุ,เหตุบังเอิญ
482 arbitrary ตามอำเภอใจ
483 branch สาขา, แขนง, ปลีกย่อย
484 cloth ผ้า
485 contaminate ติดเชื้อ, เปรอะเปื้อน
486 demolish ทำลาย
487 draft ร่าง, ฉบับร่าง
488 everlasting คงอยู่ตลอดไป
489 force กำลัง , บังคับ
490 haunt สิ่งสู่, หลอกหลอน, ไปบ่อย
491 infancy เป็นทารก
492 letter จดหมาย, อักษร, ตัวหนังสือ
493 monarch พระมหากษัตริย์
494 overwhelm ท่วมท้น,เต็ม,ปกคลุม
495 pressing ด่วน,รีบ,ยัดเยียด,กดดัน
496 recognize จำได้,จำแนกออก,รู้จัก
497 sacrifice เสียสละ,บูชายัญ,พลี
498 sparse บางตา,เบาบาง,หร็อมแหร็ม
499 swift รวดเร็ว,เร็ว,ว่องไว,ฉับพลัน
500 unimportant ไม่สำคัญ,ขี้ปะติ๋ว,หางแถว,หัวหลักหัวตอ

No comments:

Post a Comment