Thursday, May 22, 2014

ศัพท์สอบเข้า entrance 2,192 คำ: ศึกษาประโยคตัวอย่าง 1501 - 2192

วิธีใช้
  1. ดับเบิ้ลคลิกคำศัพท์ที่ต้องการศึกษา
  2.  คลิก Definition, 
  3.  ถ้าศัพท์ตัวนั้นมีหลายความหมาย ก็คลิกความหมายที่ต้องการ, ความหมายส่วนใหญ่จะมีประโยคตัวอย่างให้ศึกษา
  4. คลิกไอคอนรูปลำโพง เพื่อฟังเสียงอ่านคำศัพท์
1501   agent ผู้แทน , ตัวแทน
1502   available ที่มีอยู่ , นำมาใช้ได้
1503   careless ประมาท
1504   complex ทำให้ยุ่ง,ซับซ้อน
1505   crooked งอ, คด, ทุจริต
1506   difficulty ความยากลำบาก
1507   encase ใส่ในถุงหุ้ม, ห่อไว้
1508   factory โรงงาน
1509   germ เชื้อจุลินทรีย์, เชื้อโรค, เชื้อหน่อ
1510   ignore ละเลย, เพิกเฉย, ไม่เอาใจใส่
1511   interfere ยุ่ง , เกี่ยวข้อง, แทรกแซง
1512   manual สมุดคู่มือ
1513   nutrition โภชนาการ
1514   pharmacy เภสัชศาสตร์,ร้านขายยา,การปรุงและจ่ายยา
1515   province จังหวัด , เขต
1516   reputation ชื่อเสียง,กิตติ-ศัพท์,ความโด่งดัง
1517   set aside หยุดไว้ก่อน,พักไว้ก่อน
1518   stringent กวดขัน,เข้มงวด,เคร่งครัด,รีบด่วน
1519   toad คางคก,บุคคลน่ารังเกียจ
1520   warfare การทำสงคราม,ความขัดแย้ง,ศึกสงคราม
1521   aggravate ทำให้แ ย่ลง, ซ้ำเติม, ทำให้โกรธ
1522   avalanche หิมะถล่ม
1523   carnage การสังหาร , ผลาญชีวิต
1524   complicate ซับซ้อน
1525   crowd ฝูงชน, คนมาก ๆ
1526   digest ย่อย (อาหาร)
1527   enchant ทำให้หลงใหล, มีเสน่ห์
1528   fad สิ่งที่นิยมชมชอบชั่วครั้งชั่วคราว (โดยเฉพาะอย่างรุนแรง) ,คลั่งไคล้
1529   germinate เริ่มเจริญเติบโต, เริ่มเกิดขึ้น, เพาะตัว
1530   illegal ผิดกฎหมาย
1531   intermingle คลุกเคล้า ,ปนเป
1532   manufacture การผลิต
1533   nutritious ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย, ซึ่งบำรุงสุขภาพ
1534   phenomenal เป็นปรากฎการณ์,ยอดเยี่ยม,มหัศจรรย์
1535   provincial เกี่ยวกับจังหวัด,เกี่ยวกับมณฑล,เกี่ยวกับส่วนภูมิภาค
1536   request การขอร้อง,ความต้องการ,คำขอร้อง
1537   setback การเสื่อมถอย,ความพ่ายแพ้
1538   strip ตัดฉีกหรือทำให้เป็นแผ่นเล็กยาว,เปลื้องผ้า
1539   tobacco พืชยาสูบ,ใบยาสูบ,ใบยา
1540   waste สูญเปล่า,ของเสีย,ใช้ไปโดยเปล่าประโยชน์
1541   aggressive ก้าวร้าว
1542   average ทั่ว ๆ ไป,เฉลี่ย
1543   carpenter ช่างไม้
1544   compliment คำยกยอ, แสดงความปราถนาดี
1545   crucial สำคัญ
1546   dignity ศักดิ์ศรี
1547   encounter เผชิญหน้า, ปะทะ
1548   failure ความล้มเหลว, การสอบตก, การได้ต่ำกว่าที่กำหนด
1549   gesture แสดงท่าทางชี้มือชี้ไม้, ให้สัญญาณ
1550   illegible (ลายมือ) อ่านไม่ออกหรืออ่านยาก
1551   intermission การหยุดชั่วขณะ, ช่วงพักครึ่ง
1552   manuscript ต้นฉบับ, การเขียนด้วยมือ
1553   obese อ้วน, อ้วนพุงพลุ้ย
1554   phenomenon ปรากฎการณ์,สิ่งที่ประทับใจ
1555   provoke ยุแหย่,ยั่ว,ทำให้โกรธ
1556   require ต้องการ,เรียกร้อง,กำหนด
1557   settle วาง,ชำระ,ปิดบัญชี,ตั้งรกราก
1558   stroll เดินเล่น
1559   tomb หลุมฝังศพ
1560   wave คลื่น
1561   agriculture เกษตรกรรม
1562   avoid หลีกเลี่ยง
1563   case กรณี,คดี,กล่อง,หีบ
1564   comply ยินยอม ,ทำตาม,ไม่ขัดขืน
1565   crush บดขยี้
1566   dilute ทำให้ละลาย, ทำให้เจือจาง
1567   encourage ให้กำลังใจ
1568   fairly อย่างตรงไปตรงมา,อย่างพอสมควร, สุภาพเรียบร้อย
1569   ghost ผี , ปีศาจ
1570   illegitimate ผิดกฎหมาย, ซึ่งเป็นลูกนอกสมรส
1571   interpose สอดแทรก, เข้าไปเกี่ยวข้อง
1572   margin ขอบ, ริม, ร่อแร่
1573   obesity การอ้วนเกินไป
1574   philosophical เกี่ยวกับปรัชญา,คัมภีรภาพ,ยึดหลักธรรมะ
1575   prowess ความอาจหาญ,ความองอาจ,ความสามารถยอดเยี่ยม
1576   research ค้นคว้า
1577   severe รุนแรง,เข้มงวด,กวดขัน
1578   strong แข็งแรง
1579   tongue ลิ้น , สำเนียงภาษา
1580   weather สภาพอากาศ,ลมฟ้าอากาศ
1581   ailment ความไม่สบายกาย,ป่วยไข้
1582   awake ตื่น
1583   cash เงินสด
1584   component ส่วนประกอบ
1585   culture วัฒนธรรม
1586   diminutive เล็ก, จิ๋ว
1587   encyclopaedia สารานุกรม
1588   fairy เทพธิดา, นางฟ้า
1589   giggle หัวเราะคิกคัก
1590   illicit ต้องห้าม, ผิดกฎหมาย, เถื่อน
1591   interpret แปลความหมาย, ตีความ
1592   marijuana กัญชา
1593   obey เชื่อฟัง, ยอมตาม
1594   philosophy ปรัชญา,ระบบปรัชญา,หลักปรัชญา
1595   psycho คนโรคจิต
1596   reservation การสงวน,การจอง,การรักษาไว้
1597   shackle กุญแจมือ,โซ่ตรวน,ตรวน
1598   struggle ต่อสู้ดิ้นรน
1599   tool เครื่องมือ
1600   weed หญ้า , วัชพืช
1601   aim เล็ง,ตั้งเป้า,จุดมุ่งหมาย
1602   aware รู้ตัว
1603   cast ขว้าง, โยน, การทำนาย
1604   compose เขียน , ประพันธ์, แต่ง
1605   cupola สิ่งที่มีสัณฐานกลม, หลังคารูปโดม
1606   diplomat ทูต, นักการทูต
1607   endanger ทำให้เกิดอันตราย
1608   faithful ความเชื่อถือ, ไว้วางใจ
1609   glad ชื่นชม, ยินดี
1610   illiterate ไม่รู้หนังสือ
1611   interrupt ขัดจังหวะ, พูดสอด
1612   marsh หนอง , บึง
1613   objection การคัดค้าน, การโต้แย้ง, การไม่เห็นด้วย
1614   photography การถ่ายภาพ การถ่ายรูป
1615   publicize โฆษณา,ประกาศ,เผยแพร่
1616   reserve สงวน,จอง,รักษาไว้สำรอง
1617   shade ร่ม,เงามืด,ความมืด,บังร่ม
1618   stubborn ดื้อดึง,ดื้อรั้น,หัวรั้น
1619   toothpick ไม้จิ้มฟัน,มีดมีฝัก,มีดเล็ก
1620   weird แปลกประหลาด,เหนือธรรมชาติ,พิกล
1621   aircraft อากาศยานทุกชนิด
1622   awareness การหยั่งรู้,การรู้ตัว
1623   catastrophe ความหายนะอย่างใหญ่หลวง
1624   compound คลุกเคล้า , ผสม
1625   cure รักษา
1626   direction ทิศทาง
1627   endurance ทนทาน , คงทน
1628   familiar คุ้นเคย, สนิทสนม
1629   glamorous เสน่ห์, ชวนหลงใหล
1630   illogical ไม่สมเหตุผล, ไร้เหตุผล
1631   intersect ตัดกัน
1632   marvel สิ่งที่น่าพิศวงหรือชื่นชม, บุคคลที่น่าพิศวงหรือชื่นชม, ความประหลาดใจ
1633   objective เป้าหมาย, วัตถุประสงค์
1634   physician อายุรแพทย์,แพทย์อายุรเวช
1635   pulse ชีพจร,อัตราการเต้นของหัวใจ
1636   reservoir อ่างเก็บน้ำ
1637   shake สั่น , เขย่า
1638   stuffing การยัดไส้,สัตว์ตายที่ถูกยัดไส้
1639   totally ทั้งหมดโดยสิ้นเชิง
1640   welfare หน่วยงานสังคมสงเคราะห์,สวัสดิภาพ,ความสุขสบาย
1641   alarming น่าตกใจ
1642   awe น่าเกรงขาม, น่าสะพรึงกลัว
1643   catch จับ, คว้า
1644   comprehensive สรุปรวม, ครอบคลุม, การทดสอบความรู้อย่างกว้างขวาง
1645   curiosity ความอยากรู้อยากเห็น
1646   disagree ไม่เห็นด้วย
1647   enemy ศัตรู , ข้าศึก
1648   familiarity ความคุ้นเคย, ความสนิทสนม
1649   glance ชำเลืองมอง
1650   illuminate แสงสว่าง, อธิบาย, ทำให้กระจ่าง
1651   intervene แทรกแซง, ก้าวก่าย
1652   marvelous วิเศษ
1653   obligation ภาระหน้าที่, ความรับผิดชอบ
1654   picture ภาพ
1655   punishment การทำโทษ,การลงโทษ
1656   residence ที่อยู่อาศัย,ถิ่นที่อยู่
1657   shameful น่าขายหน้า,น่าละอายใจ,น่าอับอาย
1658   stumble สะดุด,สะดุดเท้า,พลาดเท้า
1659   tough เหนียว,บึกบึน,ยาก,ทนทาน
1660   well-to-do ซึ่งร่ำรวย,รุ่งเรือง
1661   alive มีชีวิตอยู่,กระปรี้กระเปร่า,ร่าเริง,เต็มไปด้วยชีวิต
1662   awful น่ากลัว
1663   category จัดหมวดหมู่, แบ่งออกเป็น
1664   compress กด , อัด
1665   curious อยากรู้อยากเห็น
1666   disappoint ไม่ทำให้สมหวัง , ทำให้เสียใจ
1667   energetic มีพลัง, มีกำลังวังชา, ชอบทำงาน
1668   familiarize สนิทสนม, คุ้นเคย
1669   gland ต่อม, อวัยวะคัดหลั่ง
1670   illustrate อธิบายโดยใช้ภาพประกอบ, แสดง, ยกตัวอย่าง
1671   intrigue วางอุบาย, วางแผนร้าย, คบคิดอุบาย
1672   mascot เครื่องราง, เครื่องนำโชค, ตัวนำโชค
1673   oblige พันธะ, ผูกมัด, ทำบุญคุณให้
1674   picturesque เหมือนภาพวาด,งดงาม,น่าดู
1675   purchase การซื้อ,ของซื้อขาย,ซื้อ,ซื้อขาย
1676   residue ที่เหลือ,กาก,ส่วนที่ตกค้าง
1677   shape ร่าง , ทรวดทรง
1678   stun ทำให้มึนงง,ทำให้สลบ,ทำให้หูอื้อ
1679   toxic เป็นพิษ,มีพิษ
1680   welter กลิ้งเกลือก, ความสับสน,เปียก,พัวพัน
1681   allergy โรคภูมิแพ้, อาการแพ้
1682   awkward งุ่มง่าม ,ไม่เข้าท่า,ไม่รู้จะทำอย่างไรดี
1683   cause สาเหตุ
1684   compromise ยอมความ,ประนีประนอม
1685   curriculum หลักสูตรของโรงเรียน
1686   disapprove ไม่พอใจ
1687   engage หมั้น
1688   famine ภาวะข้าวยากหมากแพง, ทุพภิกขภัย, ความอดอยาก
1689   glide ลื่นไหล, ร่อน, เลื้อย
1690   image รูปแบบ, ภาพ, ภาพพจน์
1691   introduce แนะนำ
1692   mass มวล
1693   oblivious ไม่คำนึงถึง, ไม่รู้ถึง, ลืม
1694   place สถานที่ , วาง
1695   pure บริสุทธิ์
1696   resin ยางไม้,ยางสน
1697   sharp คม,คมกริบ,ตรงเวลา
1698   stupendous ใหญ่โตอย่างน่าทึ่ง,มหาศาล
1699   toxin พิษ (โดยเฉพาะพวกโปรตีนจากพืชสัตว์และแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรค)
1700   whirl หมุนเวียนรอบอย่างรวดเร็ว
1701   alligator จระเข้
1702   bachelor คนโสด, ผู้ได้รับปริญญาตรี
1703   cautious รอบคอบ , ระมัดระวัง
1704   compulsive เป็นเชิงบังคับ, ทำตามแรงผลักดันทางใจ
1705   curve โค้ง
1706   disarm ปลดอาวุธ, ปลดเปลื้อง
1707   engagement การหมั่น, ข้อตกลง, งานระยะสั้น
1708   famous มีชื่อเสียง
1709   glimpse เห็นแวบหนึ่ง
1710   imaginary เพ้อฝัน, ไม่จริง, มโนภาพหรือจินตนาการ
1711   introduction การแนะนำ
1712   massive ใหญ่
1713   obscure มัว , มืดมน , ปิดบัง
1714   placement การบรรจุ,การให้ตำแหน่ง
1715   puzzle ปริศนา,ทำให้งงงวย
1716   resistance การต้าน,การต้านทาน,ความอดทน
1717   shelter ที่กำบัง, ร่มไม้, ชายคา, ลี้ภัย
1718   stupid โง่
1719   track ลู่วิ่ง , ทางเดิน
1720   whisper กระซิบ
1721   allocate จัดให้ , แบ่งให้
1722   backfire เครื่องยนต์เผาไหม้ไม่สมบูรณ์, ส่งผลตรงข้ามกับที่ตั้งใจไว้
1723   cease หยุด,สิ้นสุด
1724   conceal ปิดบัง , ซ่อนเร้น
1725   cushion รอง , ใส่เบาะ
1726   disaster หายนะ, ความล่มจม
1727   engineer วิศวกร
1728   fantastic น่าอัศจรรย์, น่าขนลุก
1729   gloom ความมืดครึ้ม, ความเศร้าโศก, ห่อเหี่ยวใจ
1730   imagination จิตนาการ
1731   intuitive โดยสัญชาตญาณ,ซึ่งสังหรณ์ใจ,โดยการหยั่งรู้
1732   master ควบคุม , บังคับ
1733   observe สังเกต , ข้อสังเกต
1734   placid เงียบสงบ,จิตสงบ
1735   quaint แปลกประหลาด,แปลก,แปลกและน่าดูอย่างโบราณ
1736   resolution ความแน่วแน่,ความคมชัดของภาพ
1737   shift ย้าย,เปลี่ยนเวร,ช่วงเวลาทำงาน
1738   subjective อยู่ภายในใจ,จิตวิสัย,แต่ละบุคคล
1739   tradition ประเพณี
1740   wicked ชั่วร้าย,โฉด,เจ๋ง
1741   allow อนุญาต
1742   backward ไปข้างหลัง, ย้อนหลัง, ถอยหลัง
1743   celebration งานเฉลิมฉลอง
1744   concentrate มุ่ง , ตั้งสมาธิ
1745   custom ประเพณี, ภาษี
1746   discard ละทิ้ง,ทิ้งไป
1747   engrave จารึก , แกะ , สลัก
1748   fare ค่าโดยสาร
1749   goal เป้าหมาย
1750   imagine นตนาการ, นึกเอาเอง
1751   inundate น้ำท่วม, อุทกภัย
1752   match การแข่งขัน , เข้ากันได้
1753   obsession ความหลงใหล, การครอบงำจิตใจ
1754   plague กาฬโรค,โรคระบาด,ภัยพิบัติ
1755   quake แผ่นดินไหว,สั่นสะเทือน,ไหว,ยวบ
1756   resonant ดังกังวาน,ได้ระดับกัน,ก้อง,สะท้อน
1757   shipwreck ซากเรืออับปาง,การทำลาย,ความหายนะ
1758   submit ส่ง,เสนอให้พิจารณา
1759   tragedy โศกนาฏกรรม,เรื่องเศร้า,ละครโศก
1760   wilderness บริเวณรกร้างว่างเปล่า
1761   allowance เบี้ยเลี้ยง,การยินยอม,การอนุญาตให้
1762   bad เลว
1763   celebrity ผู้มีชื่อเสียง
1764   conception แนวความคิด, มโนคติ, ภาวะตั้งครรภ์
1765   customary เป็นธรรมเนียม
1766   discipline วินัย
1767   engross หมกหมุ่น, ทำให้จดจ่อ, เอาไปหมด
1768   fascinating ซึ่งทำให้หลงเสน่ห์, ตรึงใจ
1769   gorgeous งดงาม , นุ่มนวล
1770   imitate ปลอม , เลียนเบบ
1771   invader ผู้บุกรุก
1772   material วัสดุ , บทความ, ส่วนประกอบ
1773   obsolete ล้าสมัย, เลิกใช้แล้ว, เก่าคร่ำครึ
1774   plan แผน , อุบาย
1775   qualification คุณสมบัติ,คุณวุฒิ,ประกาศนียบัตร
1776   resort สถานที่ที่ผู้คนไปกันบ่อย,ที่มั่วสุม,สถานที่ตากอากาศ
1777   shiver สั่น,สั่นระริก,ตัวสั่น
1778   subscribe บอกรับเป็นสมาชิก,บริจาค,ออกค่าบำรุง
1779   tragic โศกเศร้า,โศกสลด,เกี่ยวกับละครโศก
1780   will มุ่งมั่น,ตั้งใจ,พินัยกรรม
1781   ally ผูกพัน,พันธมิตร
1782   bait เหยื่อล่อ
1783   cement ซีเมนต์, ผนึก, เชื่อม
1784   concern เกี่ยวข้อง, ห่วงใย
1785   customer ลูกค้า
1786   discomfort ความไม่สะดวกสบาย
1787   enhance เพิ่มพูน, เสริม, ทำให้มากขึ้น
1788   fashionable ทันสมัย, สมัยนิยม, ตามแฟชั่น
1789   grab คว้า
1790   immediate ทันทีทันใด
1791   invest ลงทุน
1792   maternity ความเป็นแม่
1793   obstacle อุปสรรค
1794   plateau ที่ราบสูง,ช่วงระยะที่มีการเจริญเล็กน้อยหรือไม่มีการเจริญ
1795   qualify มีคุณสมบัติ,มีคุณวุฒิ,มีความเหมาะสม
1796   resource ทรัพยากร,วิธีการ,ทรัพย์สมบัติ
1797   shoal หาดตื้น,ที่ตื้น,สันดอน
1798   substance สาร,สสาร,แก่นสาร
1799   trail รอยทาง,รอย,รอยเท้า
1800   willing เต็มใจ,ตั้งใจ,ยินดี
1801   alter แก้เสื้อให้พอดี,เปลี่ยน,ดัดแปลง
1802   balance ความสมดุล
1803   cereal ธัญพืช
1804   conclude สรุป , ปิด
1805   damage ความเสียหาย
1806   discourage ทำให้ท้อ,ทำให้หมดกำลังใจ
1807   enigma ปริศนา, ลึกลับ, ฉงน
1808   fatal ถึงตาย , เคราะห์ร้าย
1809   graceful งดงาม, อ่อนช้อย
1810   immemorial เก่าแก่, โบราณ
1811   investigate สืบสวน
1812   matter วัตถุ , เรื่องราว
1813   obtain บรรลุ , ได้มา
1814   plead วิงวอน
1815   quality คุณภาพ
1816   respect ความนับถือ,ความเคารพ,ความยำเกรง
1817   shock การกระทบกระแทกอย่างกะทันหัน,อาการสะเทือน
1818   substitute แทนที่,เปลี่ยนตัว,สับเปลี่ยน
1819   trainee ผู้ได้รับการฝึกหัด,ผู้ฝึกงาน
1820   wise เฉลียวฉลาด,เจ้าปัญญา,หัวดี
1821   alternative ทางเลือก
1822   ban ห้าม
1823   certain แน่นอน
1824   conclusion การสรุป
1825   dangerous อันตราย
1826   discover ค้นพบ
1827   enjoyable ที่สนุกสนาน
1828   favorable ที่ดี , กรุณา
1829   gradually ทีละน้อย
1830   immense ใหญ่ , มาก
1831   investment การลงทุน
1832   mature เจริญเติบโตเต็มที่, เป็นผู้ใหญ่, ครบอายุ
1833   obvious ชัดเจน,ชัดแจ้ง,เด่นชัด
1834   pleasant ให้ความพอใจ,ถูกใจ,สุภาพ
1835   quarter หนึ่งในสี่
1836   respectful มีความนับถือ,มีความเคารพ,มีความยำเกรง
1837   shore ชายทะเล,ฝั่งทะเล
1838   subtle ฉลาด,มีเล่ห์เหลี่ยม,ละเอียด,ลึกลับ
1839   trait ลักษณะเฉพาะ,อุปนิสัย,สันดาน
1840   withdraw เก็บคืน,ถอดเงิน,หดกลับ
1841   altimeter เครื่องวัดความสูงของการบิน
1842   bandage ผ้าพันแผล
1843   certainly อย่างแน่นอน
1844   concord ความสอดคล้อง, ปรองดอง, ความสัมพันธ์
1845   darken ทำให้มืด
1846   discrepancy ต่างกัน
1847   enlarge ขยาย, ทำให้กว้างขึ้น
1848   favour ความเข้าข้าง, ชื่นชม, โปรดปราน
1849   grant อนุญาต , ยอมให้, เงินทุน
1850   immensely กว้างใหญ่, มากมาย
1851   invisible มองไม่เห็น, ซ่อนเร้น
1852   maximize ทำให้สูงสุด,ขยายใหญ่สุด
1853   occasion โอกาส, เหตุ, สมัย
1854   please ทำให้พอใจ,ให้ความพอใจ
1855   queer ประหลาด,พิลึก,คลื่นไส้,รักร่วมเพศ
1856   respiration การหายใจ
1857   shortage ความขาดแคลน,ความไม่เพียงพอ
1858   successful ความสำเร็จ , ชัยชนะ
1859   transact ติดต่อกัน,จัดการ,ทำการค้า,ทำธุรกิจ
1860   withhold ระงับ , ไม่อนุมัติ,ยับยั้ง
1861   amateur นักกีฬาสมัครเล่น,ผู้ไร้ประสบการณ์
1862   bargain ต่อรองราคา
1863   certificate ประกาศนียบัตร, ใบรับรอง
1864   concrete มีตัวตน , มีรูปร่าง
1865   dated ไม่ทันสมัย, เชย
1866   discriminate แบ่งแยก
1867   enlighten ทำให้เกิดปัญญา, ให้ความสว่าง, ให้ความกระจ่าง
1868   fear กลัว
1869   grape ผลองุ่น
1870   immerse จม
1871   invitation การเชื้อเชิญ
1872   maze เขาวงกต
1873   occasionally บางครั้งบางคราว
1874   pleasure ความพอใจ,ความยินดี,ทำให้ถูกใจ
1875   quench ดับ,ทำให้หมด,ระงับ
1876   respond ตอบ,พูดตอบ,ตอบสนอง
1877   shortsighted สายตาสั้น,ไม่รอบคอบ
1878   successive ตามหลัง,ตามลำดับ,ต่อเนื่อง
1879   transfer การโอน,การย้าย,การเปลี่ยนแปลง
1880   withstand ทนต่อ,ต่อต้าน,กลั้น,รับ
1881   amaze ทำให้ประหลาดใจ
1882   bark เห่า, เปลือกไม้, เรือใบสามเสา
1883   challenge ท้าทาย
1884   condemn ตำหนิ, ประณาม
1885   dawdle เกียจคร้าน , อืดอัด
1886   discrimination การแบ่ง
1887   enormity ความมหึมา, ความร้ายกาจ
1888   fearful น่ากลัว, รู้สึกกลัว
1889   grasp ฉวย
1890   immobile ไม่เคลื่อนไหว
1891   involve เกี่ยวพัน, เข้าไปพัวพัน
1892   meager ขาดแคลน , ผอม
1893   occupation อาชีพ
1894   plentiful มากมาย , เยอะแยะ,อุดมสมบูรณ์
1895   question คำถาม
1896   respondent เกี่ยวกับการตอบ,ผู้ตอบ,จำเลย,ผู้แก้คำถาม
1897   shout ตะโกน
1898   successor ผู้รับช่วง,ผู้สืบมรดก,ทายาท
1899   transform เปลี่ยนรูป,แปรรูป,ปฎิรูป
1900   witness พยาน,ผู้เห็น,หลักฐาน
1901   ambiguous คลุมเครือ
1902   barren แห้งแล้ง
1903   chance โอกาส
1904   condition สภาพ , เงื่อนไข
1905   dazzle เจิดจ้า
1906   discuss สนทนา , โต้ตอบ
1907   enormous มหึมา, ร้ายกาจ, ชั่วร้าย
1908   feat ความดีความชอบ, ความสำเร็จ, ความสามารถ
1909   grateful ขอบคุณ, ปลื้มปีติ, ซึ่งสำนึกในบุญคุณ
1910   immoral ผิดศีลธรรม
1911   irk รบกวน, ทำให้ระคายเคือง, ทำให้รำคาญ
1912   meaningful มีความหมาย
1913   occupy ยึดครอง , มีธุระยุ่ง , ไม่ว่าง
1914   plight สถานการณ์ (โดยเฉพาะที่ไม่ดี) ,สภาพ,ชะตา
1915   questionnaire แบบสอบถาม
1916   response คำตอบ,การตอบ,คำรับ
1917   shovel พลั่ว
1918   sudden ทันทีทันใด
1919   transit การเดินทางผ่าน,การผ่าน,การโคจร
1920   wonder สงสัย,สิ่งน่าพิศวง,ความงงงวย
1921   ambitious ทะเยอทะยาน
1922   basis เกณฑ์
1923   change เปลี่ยนแปลง
1924   condolence แสดงความเสียใจ
1925   dearth การขาดแคลน
1926   discussion การอภิปราย
1927   enrich ทำให้ร่ำรวย, ทำให้อุดมสมบูรณ์
1928   feature ลักษณะเด่น, ทำให้เด่นชัด, บทความพิเศษ
1929   gratitude ความกตัญญู
1930   immunity ภูมิคุ้มกันโรค, ปลอด, พ้นอันตราย
1931   ironic เหน็บแนม,ประชด,เย้ยหยัน
1932   meanwhile ในระหว่างนั้น
1933   occur เกิดขึ้น , ปรากฏ
1934   plunge จุ่ม,จ้วง,พรวด,สอด
1935   quiet เงียบ
1936   responsibility ความรับผิดชอบ
1937   sight การเห็น,กำลังสายตา,ความสามารถในการเห็น
1938   suffer ทนทาน
1939   translate แปล,แปลความหมาย
1940   worse แย่ลง,เลวลง,หนักขึ้น
1941   amount จำนวน, ปริมาณ
1942   battle การรบ
1943   channel ช่องแคบ, ช่อง
1944   conduct ดำเนิน,ชักนำ,เป็นสื่อ(ไฟฟ้า)
1945   debate การโต้วาที
1946   disease เชื้อโรค
1947   enroll ลงชื่อ, ลงทะเบียน, สมัครเข้า
1948   federal สหพันธ์รัฐ
1949   graze ถากไป , ครูด
1950   impact การกระทบ, การปะทะ
1951   irrigate ทดน้ำ, จัดสรรน้ำ
1952   measure มาตรฐานการวัด
1953   odd ประหลาด , ชอบกล
1954   plus บวก
1955   quite ทีเดียว, แท้ ๆ
1956   responsive ที่ตองสนอง,เป็นการโต้ตอบ,เป็นคำตอบ
1957   significance ความสำคัญ,ลักษณะที่สำคัญ
1958   sufficient พอ,พอเพียง,พอใจ
1959   transmission การถ่ายทอด,การกระจายเสียง,การส่งสัญญาณ
1960   worth ซึ่งมีค่า,มูลค่า,ทรัพย์สิน,มีคุณค่า
1961   amphibian สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
1962   battlefield สนามรบ, สมรภูมิ
1963   chaos ความอลหม่าน, ความสับสน
1964   confer ปรึกษา,พบปะพูดคุย
1965   debilitate ทำให้อ่อนเพลีย, ทำให้อ่อนกำลัง
1966   disgust น่าขยะแขยง
1967   ensure รับรอง, ทำให้มั่นใจ
1968   fee ค่าธรรมเนียม
1969   greedy โลภ , ตะกละ
1970   impair ทำให้เลวลง, ลดคุณค่า, ทำให้อ่อนแอ
1971   irritate ทำให้ฉุนเฉียว
1972   measurement มาตรการ
1973   odor กลิ่น, ชื่อเสียงที่ไม่ดี
1974   pneumonia โรคปอดอักเสบ,โรคปอดบวม
1975   quitter ขี้แพ้,คนไม่เอาจริง
1976   restriction ข้อจำกัด,การจำกัด,การกำหนด,การบังคับ
1977   silence ความเงียบ
1978   suggest แนะนำ,ชักชวน,เสนอ
1979   transmit ส่งผ่าน,ถ่ายทอด,แพร่เชื้อ,กระจาย
1980   wrap ห่อ,คลุม,กระดาษห่อ,พัน,ม้วน
1981   amuse ขบขัน
1982   beat เฆี่ยน , ตี , ชนะ
1983   chaotic อลหม่าน, สับสน
1984   conference การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
1985   decade รอบสิบปี , ทศวรรษ
1986   disinfect ฆ่าเชื้อโรค, ชำระล้าง
1987   enterprise บริษัท, กิจการ, ความบากบั่น
1988   feedback ปฏิกิริยาสะท้อนกลับ, การตอบกลับ
1989   greet ทักทาย
1990   impart แบ่ง, บอก, แจ้ง
1991   isolate แยกอยู่คนเดียว
1992   mechanical เกี่ยวกับเครื่องยนต์
1993   offspring ลูกหลาน, ผลผลิต
1994   poison มีพิษ , เป็นพิษ
1995   quiz การถาม,การทดสอบความรู้
1996   result ผลลัพธ์,ผลที่ตามมา,คำตอบ
1997   silly โง่, บ้า
1998   suggestion การแนะนำ,ข้อเสนอ
1999   transparency ลักษณะโปร่งแสง,ลักษณะโปร่งแสงแบบกระจก
2000   wreck อับปาง, ซากปรัก,ทำให้หายนะ
2001   analysis การวิเคราะห์, การจำแนกแยกแยะ
2002   beautiful สวยงาม
2003   chapter บทหนังสือ
2004   confess สารภาพ
2005   decease ตาย
2006   disintegrate ทำให้แตกแยกเป็นส่วน
2007   entertain ทำให้สนุกสนาน , ให้ความสำราญ
2008   feline กี่ยวกับสัตว์ตระกูลแมว, คล้ายแมว,ลับ ๆ ล่อ ๆ
2009   grin ยิ้มกว้าง,ยิ้มเห็นไรฟัน,แยกเขี้ยวยิงฟัน
2010   impassive ไม่สะทกสะท้าน
2011   issue ประเด็น, ปัญหา, ตีพิมพ์แจกจำหน่าย
2012   medicine ยา
2013   ogre ยักษ์กินคนในเทพนิยาย
2014   policy นโยบาย , วิถีทาง
2015   quota ส่วนที่กำหนดให้,ส่วนแบ่ง
2016   resume ทำต่อไป,คืนสภาพเดิม,ดำเนินต่อไปใหม่
2017   similar ละม้ายคล้ายคลึง
2018   suitable เหมาะสม,สมควร,เหมาะ,คู่ควรกับ
2019   transport ขนส่ง,นำส่ง,ส่ง,ลำเลียง
2020   youthful หนุ่มสาว,เยาว์,ดรุณ
2021   analyze วิเคราะห์
2022   beauty ความสวยงาม
2023   character บุคลิกลักษณะ
2024   confident มั่นใจ, กล้า
2025   deceive หลอกลวง
2026   dislocate ทำคลาดเคลื่อน,ทำให้ไม่เป็นระเบียบ,ออกจากตำแหน่ง
2027   enthusiastic กระตือรือร้น
2028   fertile ซึ่งมีดินดี, อุดมสมบูรณ์, เพาะปลูกง่าย
2029   groan คราง
2030   impatient ไม่อดทน , เบื่อหน่าย
2031   itch คัน
2032   medieval เกี่ยวกับยุคกลาง, สมัยเก่า, ล้าสมัย
2033   on and off เป็นครั้งคราว
2034   polite สุภาพ,มีมารยาท,นอบน้อม
2035   race วิ่งแข่ง
2036   retail ขายปลีก
2037   sincerely อย่างจริงใจ,อย่างแท้จริง
2038   superficial ตื้นๆ,เพียงผิวเผิน,ไม่ลึกซึ้ง,ไม่สำคัญ
2039   trash ขยะ,ของเสีย,โยนทิ้ง,คนไร้ค่า
2040   zealous กระตือรือร้น,ปราถนาสูง
2041   anchor สมอ
2042   beg ร้องขอ
2043   charge คิดค่าใช้จ่าย, บรรจุ, อัดไฟ
2044   confidential ลับเฉพาะ
2045   decent เหมาะสม
2046   dismiss ยกฟ้อง , เลิก
2047   entice ล่อลวง, ชักนำไปในทางที่ผิด
2048   fiction นิยาย,นวนิยาย
2049   groggy ซวนเซ, โซซัดโซเซ, เมาเหล้า
2050   imperfect ไม่สมบูรณ์, บกพร่อง, ไม่สมประกอบ
2051   javelin หลาว, แหลน, กีฬาพุ่งหลาว
2052   meeting การพบปะ
2053   oneness ความเป็นหนึ่งเดียว
2054   poll การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง,บุคคลที่ปรากฎในรายชื่อ,การสำรวจความคิดเห็นของคนจำนวนมาก
2055   radiant ฉายกัมมันตรังสี,รังสีที่แผ่ออก,แผ่ออก
2056   retain รักษาไว้, สงวนไว้, กัก
2057   sink จม , ทรุดตัว
2058   superhighway ถนนที่ขับรถด้วยความเร็วสูง
2059   treatment การรักษา,การเยียวยา
2060   ancient โบราณ
2061   begin เริ่มต้น
2062   charm เสน่ห์, ยั่วยวน
2063   confine ขอบเขต , จำกัด, เก็บตัว
2064   deceptive หลอกลวง
2065   dismount ลงจาก (ม้า , รถ)
2066   entirely โดยสิ้นเชิง, อย่างแท้จริง
2067   fierce ดุร้าย
2068   gross รายได้รวม, โดยไม่มีการลด, ทั้งหมด
2069   implement ทำให้เป็นผล, ทำให้สำเร็จ
2070   jitters กระวนกระวาย, งุ่นง่าน, ความว้าวุ่นใจ
2071   melody ดนตรี
2072   onerous ภาระหนัก
2073   polygamy มีภรรยาหลายคน,มีสามีหลายคน
2074   radical มูลฐาน,รากฐาน,หัวรุนแรง,สุดขีด
2075   retire ปลดเกษียณ
2076   situate ตั้งอยู่,วางอยู่,ทำให้มีตำแหน่งอยู่
2077   superior เหนือกว่า,ยอดเยี่ยม,ดีเลิศ
2078   tremendous ใหญ่โตมาก,น่าตกตะลึง,ยอดเยี่ยม
2079   anecdote เกร็ดเล็กๆน้อยๆ
2080   behave ปฏิบัติตัว, ประพฤติ
2081   chase ไล่ตาม
2082   confirm ยืนยัน
2083   decided เด็ดขาด, ตัดสินใจแล้ว
2084   disorganized ทำให้ยุ่งเหยิง
2085   entitle ให้ชื่อ , ให้หัวข้อ, ให้สิทธิ
2086   fiery ซึ่งลุกเป็นไฟ, ร้อนมาก
2087   grove หมู่ไม้, บริเวณป่าเล็ก ๆ
2088   implication แสดงนัย , สิ่งที่พัวพัน, สิ่งที่เกี่ยวข้อง
2089   jittery กระวนกระวายใจ, ที่กระวนกระวายใจ
2090   membership การเป็นสมาชิก
2091   onlooker ผู้ดู,ผู้ชม,ผู้เห็นเหตุการณ์
2092   ponder ครุ่นคิด,คำนึง,ไตร่ตรอง
2093   rage ความเดือดดาล,ความรุนแรงของอารมณ์,ความคลั่ง,โหมพัด
2094   retreat ล่าถอย,เพิกถอน,หลบตัว
2095   situation สถานการณ์
2096   supplement ส่งเสริม,สิ่งผนวก,ภาคผนวก,ส่วนเสริม
2097   trend แนวโน้ม
2098   anemia โรคโลหิตจาง
2099   behavior พฤติกรรม
2100   chat คุยกัน , ช่างพูด
2101   conflict เป็นปรปักษ์ , ปะทะกัน, ขัดแย้ง
2102   deciduous ซึ่งผลัดใบ, สลัดคราบ, ไม่ถาวร
2103   dispel ขับกระจาย
2104   entrance การเข้า
2105   figure จำนวน
2106   grow เติบโต , งอกงาม
2107   imply บอกเป็นนัย, แสดงนัย, มีความหมายว่า
2108   journey การเดินทาง
2109   mend ซ่อม
2110   onset การเริ่ม,การโจมตี
2111   popular เป็นที่นิยมกัน,เกี่ยวกับประชากร
2112   rain forest ป่าหนาทึบในเขตร้อนซึ่งมีฝนตกมาก
2113   retrieve ทำให้คืนสู่สภาพเดิม,กู้,ช่วยชีวิต
2114   size ขนาด
2115   supply จัดหา,จัดส่ง,ส่งเสบียง,บรรจุ
2116   trial การทดลอง,การพิจารณา,การสอบสวน
2117   announce ประกาศ, แจ้งให้ทราบ
2118   beleaguered ล้อมไว้, โอบล้อม, เต็มไปด้วยความยากลำบาก
2119   cheap (ราคา) ถูก
2120   conformity ความลงรอยกัน, ตรงกัน, เหมือนกัน
2121   decision การตัดสินใจ
2122   display แสดง , เปิดเผย
2123   entrepreneur นายจ้าง, นักลงทุน, นักวิสาหกิจ
2124   finish สำเร็จ , จบ
2125   guarantee รับประกัน
2126   important สำคัญ
2127   judge ตัดสิน , พิพากษา , ผู้พิพากษา
2128   mentality จิตใจ, ความคิด
2129   operation การดำเนินการ,การผ่าตัด,ปฏิบัติการ
2130   popularity ความนิยม,ความแพร่หลาย,ชื่อเสียง
2131   raise ยก,ยกขึ้น,ชูขึ้น,ทำให้สูงขึ้น
2132   revamp ปรับปรุงใหม่,ปรับปรุง,ซ่อมแซม,แก้ไข
2133   skeleton โครงกระดูก
2134   support สนับสนุน 
2135   tribe หมู่ชน,จำพวก,เผ่า,ชาติ,ประเภท
2136   annoy ทำให้รำคาญ
2137   belief ความเชื่อ
2138   cheat หลอกลวง, คนขี้โกง
2139   confound ทำให้งง
2140   decisive ที่เด็ดขาด
2141   displease ทำให้ไม่พอใจ
2142   enviable เป็นที่น่าอิจฉา
2143   firm มั่นคง, เด็ดเดี่ยว, แน่วแน่
2144   guard เฝ้ายาม
2145   imposing สง่างาม, โอ่อ่า, น่าประทับใจ
2146   judgement พิพากษา, การตัดสินความ, การพิจารณาคดี
2147   mention การพาดพิงถึง,การอ้างถึง,พูดถึง
2148   opinion ความเห็น
2149   population ประชากร
2150   range แนว,ทิวเขา,ขอบเขต
2151   reveal เปิดเผย,เผย,แสดงให้เห็น
2152   skillful เชี่ยวชาญ,ชำนาญ,มีความสามารถ
2153   suppose สมมุติว่า,คาดคะเน,ทึกทักเอา
2154   trick กลอุบาย,เล่ห์เหลี่ยม,วิธีพลิกแพลง
2155   annual ทุกๆปี, ประจำปี, รายปี
2156   beloved อันเป็นที่รัก
2157   chess หมากรุก
2158   confuse สับสน, ยุ่งเหยิง
2159   declare ประกาศ, แจ้ง
2160   disprove พิสูจน์ว่าไม่จริง,หักล้าง
2161   environment สภาพแวดล้อม
2162   first ตอนแรก , ที่หนึ่ง
2163   guess เดา , คิดว่า
2164   impress ยึด, ติดตาติดใจ, ประทับ
2165   junk ขยะ
2166   merchandise สินค้า, วัตถุที่ซื้อขายกัน
2167   opponent คู่ต่อสู้,คู่ปรปักษ์,คู่แข่ง
2168   porter พนักงานถือกระเป๋า,พนักงานทำงานเบ็ดเตล็ด
2169   rank ยศ , ลำดับชั้น
2170   revenue รายได้,ภาษีอากร
2171   skip กระโดดข้าม,กระโดดเชือก,เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
2172   suppress ระงับ,เลิก,หยุดยั้ง,บีบ,ขยี้,ทำลาย
2173   trickery การโกง,การหลอกลวง,การมีเล่ห์เหลี่ยม
2174   anoint ทา , เจิม
2175   beneficial เป็นประโยชน์
2176   chest หน้าอก, เต้านม, หีบ
2177   confusion ความสับสน
2178   decline ลดลง , เสื่อมลง
2179   dispute โต้เถียง , คัดค้าน
2180   envoy พูด, ตัวแทน, อุปทูต
2181   fit เหมาะ, พอดีเหมาะสม, สอดคล้อง
2182   guidance คำแนะนำ
2183   impression ความประทับใจ
2184   justification การแสดงความบริสุทธิ์, การมีเหตุผลอันสมควร, การแก้ตัว
2185   mercy ความเมตตากรุณา
2186   opportunity โอกาสที่ดี,ช่อง,จังหวะ
2187   portion ส่วนหนึ่ง,ส่วนแบ่ง,ส่วนของมรดก
2188   rapid เร็ว,รวดเร็ว,ว่องไว
2189   reverse ส่วนกลับ,การกลับกัน,การถอยหลัง
2190   skull กะโหลกศีรษะ,หัวกะโหลก
2191   surcharge ค่าใช้จ่ายพิเศษ
2192   trigger ไกปืน,สิ่งกระตุ้น

No comments:

Post a Comment