Wednesday, June 8, 2016

ศึกษา ศัพท์ ม.6 - 3199 คำ


ศึกษา ศัพท์ ม.6 - 3199 คำ

ศัพท์ ม.จากงานวิจัย ของคุณ อัครพนท์ เนื้อไม้หอม 3199 คำ

[1]คำศัพท์ พร้อมคำแปลไทย คลิก
[2]ดับเบิ้ลคลิกคำศัพท์ข้างล่างนี้  เพื่อศึกษา (1)ความหมายเป็นภาษาอังกฤษ (2)ประโยคตัวอย่าง (3)คลิกฟังเสียงอ่านคำศัพท์จาก  CambridgeLearner’s Dictionary
คำที่ 1 - 800
abandon
beriberi
condolence
domestic
fluency
index
mild
plumber
sac
sway
abbreviation
beset
conduct
dominance
fluently
indicate
military
pocket
sacrifice
sweat
ability
beside
conductor
donation
fly
indicator
millennium
poem
sadness
sweep
able
bet
conference
donkey
flying
indifference
millionaire
poet
Sagittarius
swelling
abolish
beverage
confession
dormitory
foil
indigestible
mine
poetry
sailor
swing
abortion
beyond
confidant
dosage
folk
indispensable
mineral
point
sake
swirl
abroad
bibliography
confidence
dotted
foot
individual
miniaturization
poison
salesclerk
switch
absent
bicentennial
conflict
doubt
footage
industrialize
minimize
poisonous
salesperson
swollen
absolute
bid
confuse
doubtful
footpath
industry
minor
polar
saliva
sword
absolutely
bile
congest
dough
forbidden
ineffective
miracle
pole
sallow
sympathetic
absorb
billiard
congestion
down
force
inertia
miraculous
politic
salmon
sympathize
abstract
bin
congratulate
downside
forcibly
inexpensive
mirth
politically
saloon
sympathy
absurdity
biodegradable
congruent
drag
foreground
infant
misery
politician
sanctuary
symptom
abundance
biographer
conjure
drain
forehand
infection
mismatch
pollutant
sandstone
syndrome
abuse
biography
connect
dramatic
foreigner
inference
miss
pollute
sap
syntax
academic
biological
conscientious
dramatically
forest
infiltrate
misspell
pollution
sapling
system
accent
biologist
consciously
drawback
forestall
inflatable
mistake
polonium
satellite
tab
accept
birth
consciousness
drawing
forestry
inflation
misunderstanding
polytheistic
satire
tablet
acceptable
Black
consequence
dream
forgery
influence
moderation
pony
satirical
tackle
access
blackberry
consequently
drill
forget
informative
modest
popular
satisfaction
tacky
accessory
blade
conservation
drive
forgetful
ingrained
modification
popularize
satisfied
tailor
accidentally
blame
consider
driving
forgive
ingredient
modifier
port
saucer
taint
acclaim
bland
consideration
drop
formation
inhabit
mogul
portable
sausage
take
accommodation
blanket
considering
drought
formerly
inhabitant
momentum
portfolio
scalene
takeaway
accompany
blend
consistent
drug
fortify
inhale
moneylender
portrait
scan
talent
accomplish
blender
console
drummer
fortunately
inhumane
monopoly
posh
scandal
tan
accomplishment
bless
consolidate
dry
fortune
initial
monument
position
scarcity
tangerine
accordance
blimp
consolidation
duct
forward
initially
moor
possession
scarves
tank
according
block
consortium
due
found
inject
morality
possible
scatter
tap
accordingly
blossom
conspiracy
dull
foundation
injection
moratorium
post
scenery
tardy
account
blouse
constant
dumb
fraction
injure
moreover
posterity
scent
target
accountant
blowout
constantly
durable
frail
injury
morgue
potential
schedule
tariff
accuracy
bluff
constraint
duration
frantically
inland
mostly
potentially
scheme
task
accurate
blur
construction
dust
fraud
inmate
motivate
potholder
scholarship
Taurus
accuse
board
constructive
duty
freak
inner
motorist
potion
science
teammate
accustom
boarding
consul
dwindle
free
innocent
mound
pouch
scientific
teardrop
ace
boastful
consult
dynamic
freezer
innovative
mountain
pour
scorpion
tease
achieve
bohemian
consultant
eardrum
freezing
inoculate
mountaineer
poverty
scour
technique
achievement
boil
consumption
early
frenetic
inquire
mouth-to-mouth
practical
scram
tediously
acid
bold
contact
earth
frequent
insanity
move
precision
scramble
televise
acknowledge
bombardment
contain
ease
frequently
insecticide
movement
predator
scrapbook
temptation
acquaintance
bone
contaminate
Easter
freshman
insecurity
mucus
predecessor
scratch
tendency
acre
boomerang
contemplation
eastward
fridge
insensitive
mud
predict
screenplay
tender
acrobat
boost
contend
eclipse
friendly
insert
multicultural
prediction
scruple
terrible
across
bootlegger
content
ecologist
frightened
insight
multiple
predominant
sculptor
terrify
action
borough
contest
economic
fringe
insincere
multiplication
prefer
seagull
terror
active
borrow
contestant
economist
frivolity
insist
multiply
pregnant
seal
terrorism
actor
bossy
context
economy
frivolous
insistent
murder
prejudice
search
testimony
acute
botanical
continent
edge
frolic
insomnia
muscle
premature
seashore
textbook
adaptation
bother
contingent
edible
from
inspiration
mute
premiere
seaside
textile
add
bottom
continually
edifice
frozen
inspire
myopic
preparation
secondary
theme
addict
boundary
continue
education
frugally
install
mystery
preparatory
secret
theory
addition
boutique
contort
educator
frustrate
installment
mystic
prepare
secretary
therapist
adjust
bowl
contortionist
effect
frustration
instance
myth
prepay
secretive
think
administer
box
contraband
efficient
fry
institute
naive
preposterous
section
thorn
administrative
boysenberry
contraceptive
eggplant
fudge
institution
nadir
prerogative
secure
thoroughly
admire
brace
contract
elaborate
fuel
instrument
narrative
prescribe
securely
thoughtful
admirer
brain
contrary
elderly
fulfill
insufficient
nasty
presentation
seldom
thread
admission
brainstorm
contrast
election
fume
insurance
nationwide
preserve
selection
threaten
admit
brainwave
contravene
electrical
fun
insure
native
president
self-indulgent
thriller
adopt
bran
contribute
electricity
function
intact
natural
pressing
selfish
thrive
adrenal
branch
contribution
electromagnetic
fundamental
intangible
naturally
pressure
semantic
throughout
adrenaline
brand
contributor
electronic
fundraising
integral
nausea
prestige
semester
throw
adult
brandy
control
element
funeral
integrated
navigator
prestigious
seminar
thumb
advantage
brave
controversial
elevated
furious
intellectual
navy
presumption
sensation
thwart
adventure
bravery
controversy
eliminate
furry
intend
nearby
pretend
sensible
tide
advert
break
convenient
elite
further
intense
neat
prevalent
sensitive
tight
advertise
breakdown
conventional
else
furthermore
intensify
necessarily
prevent
separately
tightly
advertisement
breakthrough
conversely
elsewhere
fuselage
intensive
necessity
prevention
sequel
tile
advice
breakup
convert
embargo
fuss
interact
nectar
preview
sequence
timesaving
advise
breast
convey
embark
fussy
interaction
needle
previous
serve
timing
aerial
breastbone
convict
embarrass
gadget
interactive
negative
price
session
tin
aerodynamic
breath
conviction
embassy
gain
interested
neglect
prickle
set
tinge
affair
breathe
convince
embedded
gallery
interfere
negotiate
priesthood
settle
tiny
affect
breeze
cool
embrace
gallon
interference
neighbor
primarily
severe
tired
affection
brief
coop
emergence
gallop
interior
neighborhood
primitive
sew
together
affectionately
briefcase
cooperative
emergency
gamble
internally
nerve
principal
sexually
toil
affirmative
bright
coordination
emission
gambol
interpret
nervous
principle
shake
tomb
affliction
brilliant
cope
emit
gamely
interpretation
nervousness
prior
shame
tone
affluent
brittle
copper
emotional
gantry
intervene
network
prison
shape
torture
คำที่ 801 - 1600
afford
broadcast
copycat
emotionally
garage
interview
neurosurgeon
private
sharp
toss
affordable
broccoli
copyright
emphasis
garment
intonation
neutral
privileged
sharply
totally
aficionado
brochure
cord
employee
gas
intravenous
nevertheless
probably
sheer
tourism
afraid
brood
corkscrew
empower
gather
intrepid
newborn
problem
shelter
toward
afterlife
browse
corn
empty
gathering
intricate
newcomer
procure
shift
toxic
aftermath
brush
corporate
enable
gaudy
intrigue
Newfoundland
prodigal
shiny
toxin
afterward
brutally
corporation
encase
gaze
introduce
newscaster
prodigy
shipwreck
trace
against
bucket
correct
enchantment
gear
introspective
newsworthy
produce
shoal
tracker
age
buckle
correctly
encounter
Gemini
introvert
niche
producer
shore
tradition
agency
budge
correspond
encourage
gene
inundate
nightmare
profession
shortage
traditional
agenda
budget
correspondence
encouragement
generalization
invade
nitrate
professor
shorten
traditionalist
agent
buffalo
correspondent
encyclopedia
generalize
invent
nomadic
progress
show-off
traditionally
aggression
builder
corridor
end
generally
invention
none
progressively
shred
traffic
aggressive
bullet
corrupt
endear
generate
inventive
nonetheless
project
shrink
tragedy
agoraphobia
bulletin
corruption
endeavor
generation
inventor
nor
proletariat
shuttle
trail
agree
bully
costume
endless
generous
investigate
normally
prominent
shy
trailer
agriculture
bullying
counsel
endorse
genetics
investigation
nostalgia
promise
sidewalk
training
ailment
bump
countryside
endow
genius
investment
nostril
promotion
siesta
trait
air
bumpkin
courageous
endure
genre
investor
notable
prompt
sightseeing
transcendental
aircraft
bunk
courgette
enemy
gently
invisible
notably
propeller
sightseer
transfer
airfoil
bureaucracy
courier
energetic
geography
invitation
notation
proper
signal
transition
alchemy
bureaucratic
court
energy
germ
invite
notebook
property
signature
translation
alcohol
burglar
courtroom
enforce
get
involuntary
notify
proponent
significant
translator
alcoholic
burn
cove
enforcement
gigantic
involve
notion
proportion
silicon
transmission
alcoholism
burrow
coverage
engaged
giggle
involvement
nourish
proposal
similar
transmit
algae
burst
cow
engagement
gimmick
inward
novel
propose
similarity
transparency
alibi
bury
coworker
engine
gingerly
iris
novelty
prosecution
simply
transparent
alienation
bush
crab
enjoyable
give
iron
now
prospect
simultaneously
transport
alike
busy
craft
enormous
glacier
irrational
nowhere
prosperity
sincerely
transportation
all
butler
craftsman
enquiry
glamorous
irregular
numerous
protest
singer
trapeze
alleged
butt
crash
enrollment
glance
irresponsible
nursery
proudly
sink
trash
alleviate
buttermilk
crate
ensure
gland
irritate
nutrition
prove
sitcom
trauma
allied
buzzword
create
enterprise
glimmer
irritation
nutritionist
provide
site
traumatic
alligator
bypass
credible
entertainment
glimpse
island
oath
prowess
situation
treadmill
allocate
cabdriver
creep
enthrall
glitter
isolate
obedient
proximity
skeleton
treasure
allow
cabinet
crew
enthusiast
globalization
issue
obesity
psychological
skeptic
treat
allowance
cackle
crime
enthusiastic
globular
item
obey
psychologist
skill
tremendous
alloy
Caesarean
criminal
enthusiastically
gloomy
ivory
objective
psychology
skim
trend
alma mater
cafeteria
criterion
entire
glorious
jackal
obligation
publicist
skull
trendy
almond
cage
critical
entirely
glossary
janitor
obligatory
publicity
skylight
trial
almost
calculate
criticize
entrance
glum
jargon
oblige
publish
skyscraper
triangle
along
calculator
crop
entry
go
jaw
obsessive
pull
slam
tributary
alphabetical
calf
cross
environment
gondola
jealous
obsessively
pulp
slap
trick
alter
California
crossbreed
envy
goods
jealousy
obstinate
pump
sleek
trip
alternative
call
crowd
epidemic
goofy
jerky
obstruct
punctual
sleepy
trivia
altogether
callous
crucial
epigram
gorgeous
jersey
obtain
punctuality
sleeve
trolley
altruism
calm
crude
epiphyte
gorilla
jet
obvious
punish
slice
tropical
amateur
camcorder
cruelty
equate
gospel
jetty
obviously
punishment
slightly
trouble
amazed
camera
cruise
equipment
gossip
jittery
occasion
pupil
slip
troupe
amazing
camouflage
crumble
equivalent
government
join
occasionally
puppet
slipper
truck
ambassador
campaign
crunch
era
governor
joint
occult
purchase
slippery
truly
ambiguity
campsite
crunchy
eradication
grab
joyfully
occupation
purpose
slow
trunk
ambiguous
canal
crypt
erosion
graceful
judge
occur
purse
slumber
trust
ambition
Cancer
crystal
errand
gracefully
judgment
occurrence
put
slump
trustworthy
ambitious
candidate
crystalline
error
grade
judicial
odd
puzzle
sly
truthfully
ambulances
candle
cubic
erupt
gradually
juggle
odor
quadruple
smell
try
amenity
canoe
cuddle
eruption
graduate
jump
odorous
qualification
smuggle
tube
ammunition
capability
cuisine
escalator
grant
junction
offender
quality
snaky
tuberculosis
among
capable
cultivate
escape
grapefruit
junior
offer
quarrel
snatcher
tuition
amount
capacity
cultivation
especially
graphic
junk
official
questionnaire
sneaker
tumbler
amuse
cappuccino
culture
essay
grasp
Jupiter
offspring
quotation
sneeze
turn
amusement
Capricorn
cuneiform
essence
grasshopper
jury
oil
quote
snout
turtle
amusing
capsule
cure
essential
grate
just
oily
raccoon
so-called
twice
analytical
caption
curiosity
essentially
grateful
justice
olive
race
sociable
typical
analyze
capture
curious
establish
gravity
justifiable
omen
racial
software
typist
anarchy
card
curl
estate
graze
juxtaposition
omit
racism
soggy
tyranny
ancestor
care
currency
estimate
grease
kaleidoscope
ongoing
radar
solar
ugly
ancient
career
current
ethics
greasy
Karma
open-air
radical
somehow
unavoidable
angina
careful
currently
ethnic
greedy
kayak
operate
radium
somersault
unbolt
angioplasty
carefully
curry
etiquette
greenery
keen
operation
rage
somewhat
uncertain
angrily
carp
curtain
etymologist
grill
keenness
opinion
rainfall
somewhere
unconscious
angry
carpet
curve
etymology
grin
keep
opportunistic
rainforest
sooner
unconventional
ankle
carry
custard
euphemism
grind
keepsake
opportunity
raise
sophomore
uncover
anniversary
cart
customary
euthanasia
gripping
kettle
oppress
rambunctious
sorcerer
under
announce
cashier
cut
evaluate
grits
kick
optic
ranch
sorority
underneath
announcement
cassette
cute
evaluation
grittiness
kidnap
optimism
range
sort
underside
annoy
castle
cutout
evaporate
grocery
kidnapper
optimistic
rapidly
soul
undertake
annual
catacomb
cycling
even
groove
kind
optional
raspberry
soundtrack
unemployment
annually
catalog
damage
event
grossly
kindergarten
oral
rate
sour
unexpected
anti
catch
dare
eventually
grove
kindness
oratory
rather
source
unfashionable

 คำที่ 1601 - 2400
antique
catchy
dawn
evidence
grow
kit
orbit
ration
space
unflagging
antisocial
category
day
evident
growth
kite
orchestra
rational
spacecraft
unfortunately
antonym
cater
day-to-day
evil
grueling
knock
order
ravenous
spacious
uninhabited
anxiety
cathedral
deadline
evolve
gruff
knockout
ordinary
reach
spark
unintentionally
anxious
caution
deal
exactly
grumpy
label
organic
reaction
sparrow
unique
apart
cautionary
dealing
examination
guarantee
laboratory
organization
realistic
sparse
unity
apartheid
cave
debate
examine
guidance
laborer
organize
reality
spatula
universe
apartment
ceiling
debris
exceed
guide
lace
orientation
realize
speak
unless
apologetic
celebrate
decade
except
guitarist
lack
origin
reap
spear
unload
apologize
celebrity
deceive
exception
gull
ladder
originate
reappear
specialize
unpleasant
apology
celery
decent
excerpt
gullible
laden
orphan
rearrange
specific
unquestionably
apparent
cellar
decision
excessive
gulp
lake
otherwise
reassure
specious
unruly
apparently
cement
declare
exchange
guru
land
ouch
rebellious
spectacular
unscramble
appeal
cemetery
decline
excitement
gymnast
landlord
ounce
receipt
spectrum
unscrupulous
appear
census
decoration
exclaim
gypsy
landscape
outcome
receive
speculate
unsolicited
appearance
central
decrease
exclude
habit
largely
outgoing
recently
speed
untouchable
appendectomy
ceremony
dedicate
exclusive
habitual
later
outlaw
receptionist
spend
unusual
appendix
certain
dedication
excrement
hail
laugh
outlet
receptivity
sphere
upset
appetite
certificate
deduction
excursion
hairstylist
launch
outnumber
recipe
spherical
upside
appetizer
chain
defamation
executive
hallucinatory
laundry
outrage
recipient
spike
uptight
applause
chair
defective
exemplification
hallway
lay
outrageous
recital
spill
up-to-date
application
challenge
defend
exhale
hammer
layer
outright
recite
spine
upturn
appointment
challenging
defendant
exhausted
hamper
layoff
outsider
reckless
spiny
uranium
appreciate
champagne
defense
exhaustion
handheld
layout
outstanding
reckon
spiral
urban
appreciation
championship
defiantly
exist
handicraft
lead
outweigh
recognize
spiritual
urbanization
apprehension
change
deficiency
existence
handle
leak
overactive
recommend
split
urchin
approach
Channel
define
existentialism
hang
leap
overcharge
recommendation
spoil
urge
appropriate
chant
definitely
exodus
haphazard
leash
overcome
record
spokeswoman
used
approval
charismatic
definition
exotic
harass
leather
overcook
recover
sponge
useful
approximately
charity
deform
expand
harbor
leatherback
overdue
recovery
sponsorship
usual
apricot
charming
defy
expectation
hard
leave
overeat
recreation
spot
utility
aptitude
chart
degree
expedition
hare
lecture
overestimate
recycle
spread
vacancy
Aquarius
chase
delay
expel
harelip
leech
overflow
reduce
spree
vacation
arch
check
deli
expenditure
harm
legacy
overindulge
reek
squall
vacuum
archaeologist
cheer
deliberate
experience
harmful
legend
overlook
refer
squash
valid
archaeology
cheerful
deliberately
experiment
harmony
legendary
overnight
reference
squeeze
validate
argue
chemical
delicacy
expert
harness
legislation
overpopulation
reflect
squishy
validity
argument
chemist
delicious
explain
harpsichord
legislative
overpower
reflection
stability
valley
Aries
chemistry
delight
explanation
harvest
leisure
overseas
refrigerator
stable
valuable
army
cherish
deliver
explanatory
hatch
lemonade
oversee
refuge
stack
valuation
aroma
chew
delusion
explicit
hatchery
lend
overshadow
refund
staff
valve
arrangement
childhood
deluxe
explode
hawk
length
oversized
refuse
stage
van
arrest
chocoholic
demand
exploit
hazardous
let
pace
regard
stagger
vanish
arrival
choir
democracy
explore
headlight
lethargy
pad
regarding
stain
variation
arrive
cholera
democratic
explosion
headphones
lettuce
pair
reggae
stair
varied
artifact
cholesterol
demonstration
explosive
healthy
level
pairwork
region
staircase
variety
artificial
chop
denim
export
heart
liar
palate
register
stall
various
artistic
chore
denote
expose
heat
liberal
pale
registration
stand
vary
as
chowder
dense
exposition
heavy
liberalize
palmistry
regret
staple
vast
ashamed
chronological
department
expression
hedge
license
Panama
regular
stare
veal
ashore
chuckle
departmentalize
expressionism
helpful
lid
pancake
regularly
starfish
vegetable
Asian
churn
departure
extend
hemp
lifeguard
panel
regulate
starvation
vendor
asleep
cigar
depend
extensive
hen
lifeless
pantheistic
regulation
statement
ventilate
aspect
circuit
dependable
exterior
herbivorous
lifelong
paperwork
rehabilitate
stationary
venue
aspirant
circulate
depress
extinction
hereditary
lifestyle
papyrus
rehearsal
statistic
versatile
aspirin
circulation
depressed
extract
hesitate
lifetime
paradise
reject
statistical
vertebrae
assassinate
circumstance
depression
extracurricular
hiccup
lighthearted
paragraph
relate
statistics
vertical
assassination
civil
deprive
extradition
hidden
likely
parallel
relationship
stay
vessel
assembly
civilian
depute
extraordinarily
hide
link
paramedic
release
stead
vet
assertive
civilizable
deputy
extraordinary
hierarchy
liquefy
parchment
relegate
steadily
veteran
assess
civilization
derive
extraterrestrial
hieroglyphics
liquid
parental
relentless
steady
veterinarian
assignment
claim
descent
extravagance
hiking
literally
parentheses
reliable
steal
veterinary
assist
clairvoyant
describe
extravagant
hilarious
literary
parlor
relief
steelworks
via
assistance
clam
description
extremely
hill
literate
parsimonious
relieve
steer
vibrant
assistant
clarification
desert
extrovert
hinge
literature
parsley
religious
step
vibration
associate
clarify
deserve
exude
hire
loan
partial
reluctant
stepsister
vice-versa
association
classical
desirable
eyesight
historic
locally
partially
reluctantly
sterling
vicious
assort
classified
desire
eyesore
hit
lock
participate
rely
sticky
victim
assume
clatter
desolate
fabric
hitch
loganberry
particular
remain
stiff
viewer
assure
claustrophobia
despair
facilitate
hoax
loggerhead
particularly
remember
stir
village
asteroid
claw
desperate
facilitator
hod
lonely
partition
remind
stomata
villager
astonish
clean
desperation
facility
hold
look
part-time
reminder
stoop
villain
astray
clear
despite
facsimile
hole
loophole
pass
remit
stop
vine
astrologer
cleft
destination
fact
holiday
loud
passage
removal
storage
violence
astrology
client
destroy
factor
hollow
lousy
passenger
renew
store
violent
astronaut
cliff
destruction
factory
homeless
lovely
passionate
renewal
storm
virtue
astronomy
climber
detective
fade
homesick
loyal
passport
rent
stow
virtuoso
athlete
cloakroom
detention
failure
homograph
loyalty
past
repair
strain
visible
atmosphere
clone
detergent
faint
honestly
luggage
pastoral
repairer
stranger
visual
atop
close
determination
fairground
honor
lukewarm
pasty
repeat
strategic
visually
คำที่ 2401 - 3199
attack
close-up
determine
faith
hook
lumber
pat
repeatedly
strategy
vital
attempt
clown
determinism
faithfully
hopelessness
lung
paternity
repercussion
straw
vivid
attendance
clue
develop
fall
horizontal
lurk
path
replace
stream
vocalist
attention
clumsy
development
fallible
hormone
luxurious
patient
replacement
streamline
vociferous
attic
cluster
devolution
familiar
horrible
luxury
pattern
replenishment
strength
volcano
attitude
coastal
devote
famine
horrify
machinery
pay
report
strengthen
volt
attract
coastline
diagonal
fancy
horror
magic
paycheck
reporter
stress
voltage
attractive
cockney
diagonally
fantastic
hospitable
magical
payload
represent
stretch
voluble
attribute
cockroach
diagram
fantasy
hospitality
magnetic
peaceful
representation
strict
volunteer
aubergine
coincidence
dial
farmhand
host
magnetism
peck
repression
stride
vomit
auburn
cold
dialect
farmyard
household
magnificence
peculiar
reptile
strike
voracious
audience
collage
diamond
fascinate
housewarming
magnificent
pedagogical
require
strip
vow
audiovisual
collapse
dictatorship
fascinating
housewife
magnitude
pedestrian
rerun
stroke
vowel
audition
collar
die
fashionable
however
mainland
pediatrics
rescue
stroll
wail
Australia
collarbone
diesel
fate
huge
mainstay
peel
research
structure
wait
authentic
collect
diet
father-in-law
hull
maintain
peer
resemble
struggle
waitress
author
collection
dietary
fathom
humankind
maintenance
penfriend
reservation
stubborn
wake
authoritarian
collocate
differentiate
fatigue
humble
major
penguin
resident
studious
walk
authority
colony
dimension
faucet
humiliate
majority
penniless
residential
stunning
wanderlust
autobiography
column
dimensional
fault
humorous
make
pension
resist
stupid
wardrobe
automate
columnist
diminish
favor
hungrily
malleability
percentage
resolution
sturdiness
warehouse
automatically
combination
dimmer
fearful
hunter
man
perception
resonance
sty
warfare
automobile
combine
dip
feasible
hurricane
manager
perceptive
resort
submarine
warm
autonomy
come
diploma
feat
hybrid
mandatory
perfect
resource
submit
warmly
auxiliary
comeback
directly
feather
hydrate
manicure
perform
resourceful
subscription
wart
availability
comedian
director
feature
hygienics
manipulative
performance
respectable
subsequent
waste
available
comfortable
dirigible
federal
icecap
mankind
perfume
respectively
subsidize
watch
average
comic
dirt
feed
idea
manner
perhaps
respiratory
substance
watertight
avoid
command
disabled
fellowship
identification
manufacture
period
respond
substitute
weak
avoidable
commando
disadvantage
femur
identify
march
periscope
response
subtitle
wealthy
await
comment
disappearance
fence
idiot
marina
permanent
responsible
subtle
weapon
awareness
commentator
disappointing
fertility
ignore
marionette
permission
restatement
subtropical
wear
away
commerce
disapproval
fertilizer
illegal
marital
persecute
restructure
suburb
weaver
awesome
commercial
disapprove
festival
illiterate
marmalade
persistent
result
subway
wedge
awful
commercially
disarm
feudal
illness
marriage
persuade
resuscitate
succeed
weekend
awfully
commission
disaster
fiber
illustrate
marsh
persuasive
retired
successful
weightlifting
back
commit
disastrous
fiction
illustration
marvelous
pessimism
retirement
suck
weird
backfire
committee
discard
fictional
imagination
mascot
pessimistic
retouch
suffer
welfare
background
common
discipline
field
imagine
mash
pesticide
retrain
sufficient
westward
backstage
communicate
discotheque
fight
imitation
masquerade
pet
reunion
suggestion
whale
backup
community
discourse
figurative
immediate
Mass
petal
reunite
suicide
wheat
backwards
commuter
discover
figuratively
immediately
massive
petroleum
reuse
suitable
whenever
bag
companion
discrepancy
figure
immerse
mat
pharmaceutical
reveal
sulfuric acid
whereas
bailiff
compartment
discrimination
fill
immigrant
material
pharmacist
revenge
summary
whether
bait
compassionate
discuss
filter
immigration
materialistic
philosopher
revenue
sunburst
whirl
balance
compatible
discussion
filthy
immobile
maternal
philosophy
reverse
sunflower
whisper
bald
compendious
disease
fin
immune
matter
phobia
reviewer
sunglasses
whole
bankrupt
compete
disfigure
final
immunization
maturely
phosphate
revive
sunrise
whoop
banquet
competition
disguise
finale
impact
maximum
phrase
revolution
suntan
wiggle
bargain
competitive
disgusting
finance
impatient
mayonnaise
physical
revolutionize
superior
willingness
bark
competitor
disorder
financial
imperil
maze
physician
rhythm
supernatural
wind
barman
compile
disorient
financially
impersonal
meantime
pianist
ridge
superstition
wine
barrack
complaint
dispense
find
imply
measurable
pick
ridiculous
superstitious
wing
barrel
complexion
disposable
fingernail
import
measure
picturesque
right
supertanker
wintry
barren
compliance
dispute
fingerprint
impose
medal
piece
rigid
supervisor
wipe
barrister
comply
dissatisfaction
fire
impossible
medical
piezoelectricity
rip
supplement
wireless
batch
component
dissension
firework
impoverish
medically
pilchard
risk
supply
wish
battery
composer
dissolve
fisherman
impression
medieval
pilgrim
risky
suppose
witch
bazaar
composing
distance
fist
improve
melt
pill
rival
surcharge
withdraw
beach
composite
distinct
flake
improvement
memorize
pinpoint
river
surefire
within
bead
compound
distinctive
flame
impulse
menace
piranha
roadrunner
surf
witty
bear
comprehension
distinctly
flamingo
inactive
mend
pirate
roam
surface
wolves
bearskin
comprehensive
distinguish
flap
inauguration
mental
Pisces
robe
surfer
wonder
beat
compromise
distract
flash
incapable
mention
pitch
rocky
surge
workforce
because
compulsive
distraction
flat
incentive
mentor
pitcher
role
surgeon
workout
before
compulsory
distress
flatter
incidence
merchandise
pitfall
romantic
surgery
worldwide
beginning
compute
disturb
flavor
incident
merchant
placard
roughage
surprise
worn-out
behave
conceive
dive
flee
incisor
merciless
placement
route
surprisingly
worry
behavior
concentrate
diverse
flexible
include
mercilessly
planet
routine
surround
worse
behind
concentric
divide
flight
inclusive
mercy
plate
row
survey
worth
behold
concept
divination
fling
inconsolable
merely
platform
rubble
survive
worthlessness
Belgian
conceptual
division
flirt
inconvenience
mess
playback
rude
survivor
wrap
believe
concern
divorce
float
increase
messenger
playwright
rugby
susceptibility
yachtsman
bellow
concession
dizziness
flock
incredibly
metabolic
plead
ruin
susceptible
yard
belong
conclusion
doctorate
flood
incurable
meteorologist
pleasant
rumor
suspend
yearbook
belonging
conclusive
doctrine
flow
indecisive
method
pleasure
run
suspender
youngster
bench
concrete
document
flowing
indeed
microclimate
plentiful
runner
suspense
zeal
beneath
concurrently
documentary
flown
indefinite
microwave
plenty
rural
suspicious
zodiacal
beneficial
condenser
dodder
flu
independence
midair
plot
rush
sustenance
zoologist
benefit
condition
dolphin
fluctuation
independent
migrant
plug
sabotage
swallow