Saturday, July 25, 2015

รายชื่อคำภาษาอังกฤษที่ชาวไทยมักอ่านผิด


1.- ดับเบิ้ลคลิกคำศัพท์ 
2.- คลิก Definition 
[ 3.- คลิก bullet ความหมายที่ต้องการ ]
4.- อ่านคำนิยาม [ และประโยคตัวอย่าง ]
5.- คลิกไอคอนรูปลำโพงเพื่อฟังเสียงอ่านคำศัพท์
ลิงก์ที่มา Wikipedia

คำอธิบาย[แก้]

  • ภาษาอังกฤษจะมีเรื่องของการควบเสียง และเรื่องของการเน้นหนักเบา
  • ə เป็นเสียงที่ไม่มีในภาษาไทย ในที่นี้แทนด้วยเสียง เออะ ซึ่งมีความใกล้เคียงมากที่สุด
  • ɑː ไม่มีเสียงสระนี้ในภาษาไทย เป็นเสียงที่อยู่กึ่ง ๆ ระหว่าง อา กับ ออ ในที่นี้บางครั้งถอดเสียงว่า อา บางครั้ง ออ
  • æ ในที่นี้แทนด้วยเสียง แอ แต่ตามความเป็นจริงแล้วเป็นเสียงที่อยู่ระหว่าง อา กับ แอ
  • ɛ คือ เสียง แอ ในภาษาไทย
  • (r) สำเนียงอังกฤษ (ส่วนมาก) จะออกเสียงตัว r ก็ต่อเมื่อมีสระตามหลังเท่านั้น ดังนั้นจึงใส่ไว้ในวงเล็บ
  • j ในที่นี้เป็นสัญลักษณ์ทางสัทอักษร ตรงกับเสียง ย ยักษ์ ของไทย
  • ในสำเนียงอเมริกันบางสำเนียง [ɑ] และ [ɔ] เป็นเสียงเดียวกัน
  • พยางค์ที่เขียนด้วยตัวเอน คือพยางค์ที่เน้นเสียง (accented)

คำศัพท์ทั่วไป[แก้]

คำภาษาอังกฤษคำอ่านที่ถูกอ่านผิดเป็นหมายเหตุ
asleepเออะสลีป [əˈsliːp/]แอสลีป, อาสลีป
almondอาเมินดฺ [ˈɑːmənd] หรือ ออเมินดฺ [ˈɔːmənd]ออลมันด์, แอมมอนด์, อัลมอนด์ในบางสำเนียงอาจออกเสียงตัว l แต่ไม่ถือว่าเป็นมาตรฐาน
archอารฺช [ɑː(r)tʃ]อาร์คarch ในกรณีนี้หมายถึงซุ้มประตูโค้ง ออกเสียงด้วย ช (เน้นเสียงตัว H ) [tʃ]
archiveอารฺไคฟ [ˈɑː(r)kaɪv]อาร์ชีฟ
aspirinแอสเพอะริน [ˈæspərɪn] หรือ
แอส-ปฺริน [ˈæsprɪn]
แอสไพริน
berryแบรี [ˈbɛri]เบอรี, บูรี, บิวรี
busyบิซี [ˈbɪzi]บิวซี, บูซี, บีซี, บิวซี
calmคาม [kɑm (kahm)]โคม, เคมในบางสำเนียงจะออกเสียงตัว l ด้วย แต่ไม่ถือว่าเป็นมาตรฐาน
comfortableคัมเฟอรฺเทอะเบิล [ˈkʌmfərtəbəl (kuhm-fer-tuh-buhl)] หรือ คัมฟฺเทอะเบิล ['kʌmftəbəl (kuhmf-tuh-buhl)]คอมฟอร์เทเบิล
chaosเคอาส ['keɪɑs] หรือ เคอ็อส [ˈkeɪɒs]เชาส์, ชาออส
cleansingแคฺล็นซิง ['klɛnzɪŋ]คลีนซิ่ง
companyคัมเพอะนี ['kʌmpɘni]คอมพานี
coverคัฟเวอรฺ ['kʌvə(r)คอฟเวอร์, โคฟเวอร์
cruiseครูส [kruːz]ครุยส์เสียง i ไม่ออกเสียง ออกเสียงเหมือน cruse
dealดีล [diːl]เดล
debtแด็ต [dɛt]เด็บทฺอักษร b ไม่ออกเสียง เน้นเสียงสะกดทีตัว t เถอะ เทอะ ทำให้ตัวbถูกตัดเสียงออก
deluxeดิลักซฺ [dɪˈlʌks]เดอลุกซ์คำว่า เดอลุกซ์ เป็นการออกเสียงตามหลักภาษาฝรั่งเศส
differentดิฟเฟอะเรินตฺ [ˈdɪfərənt] หรือ ดิฟเรินตฺ [ˈdɪfrənt]ดิฟเฟอเร้นท์คำนี้มีแค่สองพยางค์ ควบเสียงอีก
discoveryดี-สกัฟ-เวอะ-รี [dɪˈskʌvəri (dih-skuhv-uh-ree)]ดิสคอฟเวอรี/ดิสโคฟเวอรี
dove (นกพิราบ)ดัฟ [dʌv]โดฟdove ในความหมายถึงนก ออกเสียงเหมือน duv สำหรับกริยาอดีตของ dive (dove) อ่านว่า โดฟ
educationแอ็ดยุเคเชิน [ˌɛdʒʊˈkeɪʃən]เอ๊ดดูเคชั่นตัว d ในคำนี้ออกเสียงเหมือนเขียนด้วยตัว j ในสำเนียงอเมริกัน
elephantแอะเลอะเฟินตฺ (/ˈɛləfənt/)อีเลเฟน, อีเลแฟน
errorแอะเรอะเอ๊อเร่อ
factoryแฟกเทอะรี [ˈfæktəri] หรือ แฟกทรี [ˈfæktri]แฟคตอรี่
failureเฟลเยอะ [ˈfeɪljər]เฟเลอ
ferryแฟรี [ˈfɛri]เฟอรี
genreฌอนเรอะ [ˈʒɑnrə] หรือ ['ʒɒnrə]เจน
genuineแจ็น ยูอิน [ˈdʒɛnjʊɪn]เจนูอิน
gift voucherกิฟทฺ-เวา-เชอรฺ [gɪft ˈvaʊtʃər]กิฟท์วอชเชอร์, กิฟท์วอยเชอร์
historyฮิสเทอะรี [ˈhɪstəri] หรือ ฮิสทฺรี [ˈhɪstri]ฮีสตอรี่, ฮีสตอลี่
honourออเนอรฺ [ˈɒnər (on-er)]ฮอนเน่อ
hourอาวเออรฺ ['aʊər]ฮาวเวอร์, ฮาวเออร์ตัว h ไม่ออกเสียง
islandไอเลินดฺ [ˈaɪlənd]ไอส์แลนด์อักษร s ไม่ออกเสียง เช่นเดียวกับคำว่า isle
Japaneseแชปเพอะนีส [ˌdʒæpəˈniz]เจแปนนีส
juiceจูซ [juːs]จุ๊ยซ์เสียง i ไม่ออกเสียง อ่านเหมือน juce
Jewจู [ʤuː]ยิวอ่านเหมือน Joo
labelเลเบิล ['leɪbəl]ลาเบล
leopardแล็ป เพิรฺด [ˈlɛpərd (lep-erd)]ลีโอพาร์ด /เลโอพาร์ดเสียง o ไม่ออกเสียง อ่านเหมือน lepard
lion(ไล'เอิน) [ (l ai1 @ n)]ไลอ้อนออกเสียงเหมือน ไล'ยัน
littleลิตอึล [ˈlɪtl (lit-l)]ลิตเติลtt แทนเสียงลิ้นสะบัดฐานปุ่มเงือก /ɾ/ ไม่ออกเป็น /t/ ดูเพิ่มที่ Intervocalic alveolar flapping
managementแมนิจเมินตฺ [ˈmænɪʤmənt]เมเนจเม้นตฺ
margarineมารฺเจอะริน [ˈmɑrdʒərɪn (mahr-jer-in)]มาร์การีน
medleyแม็ดลี [ˈmɛdli]เมดเลย์
menuแม็นยู /ˈmɛnjuː/เมนู
monarchมอเนิรฺก [ˈmɒnərk] หรือ มอนารฺก ['mɒnɑrk]โมนาร์ช
monarchyมอเนอรฺคี [ˈmɒnərki]โมนาร์ชี
monkมังค [m uh1 ng k]มอง
monkeyมัง'คี [m uh1 ng k ii]มองกี้
milkมิลกฺ [mɪlk]มิ้วมิ้ว เป็นคำไทย แต่ภาษาอังกษออกเสียง มิลคฺ
oilออยลฺ [ɔɪl]ออยเสียง l ท้ายคำมักจะลืมออกเสียง
owlอาวลฺ [aʊl]โอวล์
permanentเพอ'มะเนินทฺ [P ER1 M AH0 N AH0 N T]เพอมาแนนทฺe ตัวหลังออกเสียง เอ
psychoไซโค [ˈsaɪkoʊ]ไฟโคแปลว่า บ้า ตัว p ไม่ออกเสียง
purposeเพอรฺเพิส [ˈpərpəs]โพรโพ้ส
raiderเรเดอรฺ [ˈreɪdər]ไรเดอร์
realityริแอลลิที [rɪˈæləti]เรียลลิตี้
receiptรีซิต [rɪˈsiːt]รีซีปต์เสียง p ไม่ออกเสียง
restaurantแร็สเทอะเรินทฺ [ˈrɛstərənt]เรสเตอรองคนไทยนำหลักการออกเสียงภาษาฝรั่งเศสมาปนกับภาษาอังกฤษ
salmonแซเมิน ['sæmən]แซลมอนอักษร l ไม่ออกเสียง
scheduleสฺเก็ดยูล (อเมริกัน) ['skɛdʒʊl (skej-ool)] หรือ เช็ดยูล (อังกฤษ) [ˈʃɛdjuːl (shed-yool)]สเกดดวล สเกดดิวล์ สเกดูล์sch อ่านได้สองแบบคือเสียง [sk] และเสียง [ช] และขณะเดียวกันตัว d ออกเสียงเหมือน [j]
-shireเชอรฺ [ʃə(r)ไชร์, เชียร์เมื่อเป็นส่วนหนึ่งของชื่อเมือง เช่น Yorkshire อ่านว่า ยอรฺกเชอรฺ แต่ถ้าเป็นคำโดด ๆ อ่านว่า ไชเออะรฺ
sixซิกซฺ [sɪks]ซิกเสียง s ท้ายคำมักจะลืมออกเสียง
slaveเสฺลฟ [sleɪv]สลาฟa-e ออกเสียง เอ
spongeสปัน'จ [s p uh1 n jh]สปอง
stainlessสเตน'ลิส [ s t ei1 n l @ s]สแตนเลสa-i ออกเสียง เอ
swordซอรฺด [sɔrd (sawrd)] หรือ โซด [soʊrd (sohrd)]สวอร์ด
temperatureแท็มเพอะเรอะเชอรฺ [ˈtɛmpərətʃər (tem-per-uh-cher)]เทมเพอเรเชอร์
toughทัฟ [tʌf]ท็อจ
valleyแวลลี ['væli]วอลเล, วัลเล
valueแวลยู [ˈvælyu - val-yoo]วาลู่, แวลู่
vegetableแว็จเทอะเบิล [ˈvɛdʒtəbəl (vej-tuh-buhl)] หรือ เว็จจิเทอะเบิล [ˈvɛdʒɪtə- (vej-i-tuh-)]วีเก็ททะเบิล, เว็จเจ็ตเทเบิล
volleyballวอลลิบอล ['vɑlibɔl]วอลเลย์บอลวอลเลย์บอล เป็นคำไทย
voucherเวา-เชอรฺ [ˈvaʊtʃər]วอชเชอร์, วอยเชอร์
warpวอรฺป [wɔrp (wawrp)]วาร์ป
waterวอเทอรฺ [ˈwɔtər]วอ-เต้อ
whaleเวล [weɪl]วาลอ่านผิดโดยเทียบเสียงจากคำว่า วาฬ

วิสามานยนาม[แก้]

คำอังกฤษคำอ่านที่ถูกอ่านผิดเป็นหมายเหตุ
Leonardเล็นเนิรฺด [ˈlɛnərd (len-erd)]เลียวนาร์ด
Colonelเคอรฺ-นึล [ˈkɜrnl (kur-nl)]โคโลเนลยศพันเอก คำนี้ตัว l ไม่ออกเสียงถ้าเป็นสำเนียงอังกฤษ ส่วนในสำเนียงอเมริกันจะออกเสียงเป็นตัว r แทน
Illinoisอิลเลอะนอย [ˌɪləˈnɔɪ (il-uh-noi)] หรือ อิลเลอะนอยสฺ [-ˈnɔɪz (noiz)]อินลินอยส์
Chevroletเชฟโรเลเชฟโรเลตเสียง t ท้ายคำไม่ออกเสียง แต่ "เชฟโรเลต" เป็นคำไทย
Connecticutเคอะเนททิเคิท [kəˈnɛtɪkət (kuh-net-i-kuht)]คอนเนคติคัตเสียงตัวอักษร c ตัวที่สอง ไม่ออกเสียง
Harley Davidsonฮาร์ลีย์เดวิดสันฮาร์เลย์เดวิดสัน
Hawaiiเฮอะวายอี [həˈwaɪi (huh-wahy-ee)]ฮาวายตกเสียง i ท้ายคำ
Houstonฮยู-สเติน [ˈhyustən (hyoo-stuhn)]ฮูสตันอ่านเหมือน Hyouston
Kodakโคแดกโกดัก"โกดัก" เป็นคำไทย
Marylandเมริลันด์ หรือ เมระลันด์แมรี่แลนด์ตัว y ออกเสียงน้อยมาก
Mercedez-Benzเมอร์เซดีส เบ๊นสเมอร์ซีเดส เบ๊นส
Newarkนูเอิร์ก [ˈnuərk (noo-erk)]นิวอาร์ค
Tucsonทูซอน [ˈtusɒn]ทัคซัน
Worcesterวูสเตอร์ [ˈwʊstər]วอร์เซสเตอร์
Yosemiteโยเซมีทิ [yoʊˈsɛmɪti]โยสไมต์
San Joseแซนโฮเซ [ˌsæn hoʊˈzeɪ]ซาน โจเซ่, ซานโจ๊สj มาจากภาษาสเปน ออกเสียงเป็น h
Oxfordออกซฺเฟิรฺด [ˈɒksfərd]อ๊อกฟอร์ด
Harvardฮารฺเวิรฺด [ˈhɑrvərd]ฮาร์วาร์ด

No comments:

Post a Comment