Saturday, July 20, 2013

คำกริยา ไทย แปลเป็น อังกฤษ 360 คำ

คำกริยา ไทย แปลเป็น อังกฤษ 360 คำ
คำชี้แจง
1.ศัพท์ในหน้านี้ บางคำอาจจะเป็นได้ทั้งคำกริยา, คำนาม, คำวิเศษณ์ แต่ภาษาอังกฤษที่ให้ไว้เป็นคำ แปล ของภาษาไทยที่เป็นคำกริยา เท่านั้น
2.คำกริยาหนึ่งๆ อาจมีหลายความหมาย  แต่คำแปลที่ให้ไว้ เป็นเพียงความหมายหนึ่งเท่านั้น  และความหมายนี้ อาจแปลด้วยศัพท์ภาษาอังกฤษคำอื่นก็ได้
3.ถ้าดับเบิ้ลคลิกที่ศัพท์ภาษาอังกฤษ, คลิก Definition, จะเห็นนิยามเป็นภาษาอังกฤษจาก Cambridge  Dictionary

1 กด Press
2 กระจาย Spread
3 กระโดด Jump
4 กรีด Slash
5 กลับ Return
6 กลั่น Distill
7 กลั้น Repress
8 กลืน Swallow
9 กล้า Brave
10 กวด Chase
11 กวาด Sweep
12 กอง Heap
13 กอด Hug
14 กัด Bite
15 กัน Keep back
16 กั้น Block
17 กำ Grasp
18 กำหนัด Lust
19 กิน Eat
20 ก่อ Build
21 ขยาย Expand
22 ขวาง Bar
23 ขว้าง Throw
24 ขอ Ask
25 ขัด Polish
26 ขับ Drive
27 ขาย Sell
28 ขี้ poo
29 ขูด Scrape
30 ขู่ Threaten
31 ขโมย Steal
32 ข้าม Cross
33 ขัน Crow
34 ขึ้น Go up
35 คน Stir
36 คร่อม bestride
37 คว้า Grab
38 คัน itch
39 คาด Forecast
40 คาน counterbalance
41 คาย spit out
42 คิด Think
43 คือ is
44 คุย Talk
45 คุ้มครอง Protect
46 ค้น Search
47 ค้า Trade
48 ฆ่า Kill
49 งอ Bend
50 งัด lever
51 จด note
52 จดจำ remember
53 จน poor
54 จบ End
55 จัด arrange
56 จับ Catch
57 จาก leave
58 จาม Sneeze
59 จำ Remember
60 จิก Pinch
61 จิ้ม Stab
62 จี้ rob
63 จุมพิต kiss
64 จูบ kiss
65 จ้าง Employ
66 ฉก Snatch
67 ฉี่ Pee
68 ชก punch
69 ชน collide
70 ชนะ Win
71 ชอบ Like
72 ชิม Taste
73 ชู Lift
74 ช่วย Help
75 ซบ Nestle
76 ซ่อน Conceal
77 ซ่อม Repair
78 ดม Smell
79 ดัน Push
80 ดับ Extinguish
81 ดำน้ำ Dive
82 ดึง Pull
83 ดื่ม Drink
84 ดู look
85 ดูด Suck
86 ด่า scold
87 ตก Fall
88 ตกลง Agree
89 ตด Fart
90 ตบ Slap
91 ตอบ Reply
92 ตะโกน shout
93 ตัด Cut
94 ตั้งใจ Intend
95 ตาก dry
96 ตาม follow
97 ตาย die
98 ตำ Pound
99 ตำหนิ Blame
100 ตี Hit
101 ตื่น wake up
102 ต่อต้าน Resist
103 ต่อย punch
104 ต้ม Boil
105 ถอด Remove
106 ถัก Crochet
107 ถาก hoe
108 ถาม ask
109 ถีบ kick
110 ถือ Hold
111 ถู Rub
112 ถูก touch
113 ถ่ม spit
114 ทอด Fry
115 ทา paint
116 ทาน Eat
117 ทำ Do
118 ทำนาย Predict
119 ทิ้ง Leave
120 ท่อง Recite
121 ท้า Challenge.
122 ท้าทาย Challenge
123 นอน Sleep
124 นัด make an appointment
125 นับ Count
126 นั่ง sit
127 นำ Lead
128 นิยม like
129 นึก think of
130 บรรยาย explain
131 บอก Tell
132 บัง hide
133 บังคับ Force
134 บาดเจ็บ be injured
135 บิน Fly
136 บีบ Squeeze
137 บูชา Worship
138 บ่น Complain
139 ปฏิสังขรณ์ Restore
140 ประกาศ Announce
141 ปรากฏ Appear
142 ปลุก wake up
143 ปลุกปั่น stir up
144 ปล้น Rob
145 ปัด brush away
146 ปัสสาวะ Urinate
147 ปั่น spin
148 ปา throw
149 ปิด Close
150 ปีน Climb
151 ป้องกัน Protect
152 ผลาญ destroy
153 ผลิต produce
154 ผสม Mix
155 ผัด powder
156 ผุ Decay
157 ผูก fasten
158 ผ่าตัด Operate
159 ผ่าน Pass
160 ฝัง bury
161 ฝัน Dream
162 ฝืน disobey
163 พบ Find
164 พัก rest
165 พัฒนา Develop
166 พัน wrap around
167 พับ Fold
168 พา take
169 พาด rest on
170 พิมพ์ Print
171 พูด Say,speak,talk
172 ฟัก Hatch
173 ฟัง Listen
174 ฟัน cut,chop
175 มอง look
176 มัด bind
177 มา Come
178 มี Have
179 ยก Lift
180 ยอม give in
181 ยำ mix, blend
182 ยิ้ม Smile
183 ยืน Stand
184 ยืนยัน Confirm
185 ย่าง Grill
186 รอ Wait
187 ระลึก recall
188 รัก love
189 รักษา Treat
190 รัด bind
191 รับ Receive
192 รับประทาน Eat
193 รับรู้ acknowledge
194 รำ Dance
195 ริเริ่ม begin
196 รู้ Know
197 รู้สึก Feel
198 ร้องไห้ Cry
199 ร้อย string
200 ลง go down
201 ลด Reduce
202 ลบ erase
203 ลอง Try 
204 ลังเล Hesitate
205 ลืม Forget
206 ลือ be rumored
207 ลูบ stroke
208 ล่า Hunt
209 วัด Measure
210 วาง Place
211 วิ่ง Run
212 ว่า scold
213 ว่ายนํ้า Swim
214 ศึกษา Study
215 สงสัย doubt (ว่าไม่จริง),Suspect(ว่าเป็นจริง)
216 สนใจ be interested in
217 สบตา eyes meet
218 สบาย be comfortable
219 สมรส Marry
220 สมัคร apply
221 สร้าง build
222 สลัด shake off
223 สวด Chant
224 สวรรคต Die
225 สอน teach
226 สัก Tattoo
227 สับ Chop
228 สับสน be confused
229 สำนึก realize
230 สำเร็จ succeed
231 สื่อ communicate
232 สุ่ม random
233 สูด hreathe in
234 สูบ Pump
235 ส่ง Send
236 หก spill
237 หนี Escape
238 หนีบ pinch
239 หมุน turn around
240 หมั้น get engaged
241 หมุนเวียน Circulate
242 หยิก Pinch
243 หยุด Stop
244 หย่า Divorce
245 หลง crazy about
246 หลับ sleep
247 หวัง Hope
248 หอม kiss one's cheek
249 หัวเราะ Laugh
250 หา Find
251 หาย Disappear
252 หายใจ Breathe
253 หาว Yawn
254 หุง Cook
255 ห้าม Ban
256 อด Abstain from
257 อธิบาย Explain
258 อบ Bake
259 อม keep in the mouth
260 อยาก Want
261 อยู่ stay
262 อย่า Do not
263 อวด show off
264 ออก go/come out
265 ออกกำลังกาย Exercise
266 อัด Compress
267 อำ fool someone
268 อำนวย provide
269 อิจฉา envy
270 อ่าน Read
271 อ้า spread out
272 เกรงใจ have respect for
273 เกา Scratch
274 เกาะ cling to
275 เกิด be born
276 เกี่ยว concern
277 เกี้ยว woo
278 เก็บ keep, collect
279 เขย่า Shake
280 เขียน Write
281 เข้า enter
282 เข้าใจ Understand
283 เข้าใจผิด Misunderstand
284 เคล้า blend
285 เคือง be annoyed
286 เจริญ grow
287 เจอ Meet
288 เจ็บ hurt
289 เจ็บใจ be resentful
290 เชิด Manipulate
291 เชิดชู praise
292 เชื่อ Believe
293 เซ Waver
294 เดิน Walk
295 เตะ Kick
296 เต็มใจ be willing to
297 เต้น Beat,dance
298 เทศน์ preach
299 เบาใจ be relieved
300 เปรียบเทียบ Compare
301 เปลี่ยน change
302 เปิด Open
303 เป็น is
304 เป่า Blow
305 เผา Burn
306 เฝ้า Guard
307 เพิ่ม Add
308 เมา be drunk
309 เยี่ยว Pee
310 เรียก call
311 เรียน learn
312 เร้าใจ excite
313 เลิก Quit
314 เลีย Lick
315 เลี้ยง feed,treat
316 เศร้าใจ be sad
317 เสพ Consume
318 เสร็จ finish
319 เสีย be out of order
320 เสียบ insert
321 เหงา be lonely
322 เหนื่อย be tired
323 เห็น See
324 เห็นด้วย Agree
325 เห็นอกเห็นใจ Sympathize
326 เอา Take
327 เอาอกเอาใจ please
328 เอาแต่ใจ  think only of oneself
329 เอาใจช่วย support
330 เอาใจออกห่าง be distant
331 เอาใจใส่ care
332 เอียง tilt
333 แกล้ง pretend
334 แกะ carve
335 แขวน hang
336 แข็งใจ force oneself to
337 แดก Devour
338 แตก break
339 แต่ง decorate
340 แต่งงาน marry
341 แทง Stab
342 แทรก Insert
343 แท้ง Abort
344 แน่ใจ be sure
345 แปล Interpret
346 แปลกใจ be surprisd
347 แปลง Convert
348 แพ้ lose
349 โกหก lie
350 โต้ Counter
351 โทร telephone
352 ใกล้ Near
353 ใช้ Use
354 ใบ้ be mute
355 ใส่ Put
356 ให้ give 
357 ไขว้ Cross
358 ได้ get 
359 ไต่ Climb
360 ไถ Plow
361 ไป Go
362 ไล่ chase
363 ไว้ใจ Trust.
364 ไหม้ Burn
365 ไหล Flow

2 comments: